14.06.2011 р. № 186

У К Р А Ї Н А
ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від " 14 " червня 2011 р. № 186


Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію, і яким надається гриф
"Для службового користування"

З метою забезпечення в райдержадміністрації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», враховуючи рішення експертної комісії апарату райдержадміністрації по розробці переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф "Для службового користування", розпорядження голови облдержадміністрації від 03.06.2011р. № 288 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф "Для службового користування":


1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф "Для службового користування" ( далі - Перелік), що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію та визначені цим Переліком.

3. Відділу внутрішньої політики та зв'язків і ЗМІ і громадськістю апарату райдержадміністрації (Ямпільський Я.В.) забезпечити оприлюднення Переліку в порядку, визначеному законодавством.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Печолата О.В.

Голова районної державної
адміністрації А.ГРИЩУК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 14 червня 2011 року № 186


П Е Р Е Л І К
відомостей, що становлять службову інформацію,
і яким надається гриф "Для службового користування"

1. Економіка, промисловість, транспорт та енергетика

1.1. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.

1.2. Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, промисловості, транспорту та енергетики (дебіторська, кредиторська, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).


1.3. Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств району.

1.4. Інформація щодо методів та систем захисту оперативно-диспетчерського управління об'єднання енергосистеми України.


1.5. Збірники основних техніко-економічних показників (ТЕП) промислових підприємств у розрізі галузей та підприємств.


1.6. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.


2. Житлово-комунальне господарство

2.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.


2.2. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

2.3. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.4. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.


2.5. Відомості, що розкривають координати об'єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

3. Будівництво, архітектура, земельні відносини

3.1. Генеральні плани населених пунктів району, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:
- 1:5000, 1:2000, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.


3.2. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою (за наявності координат геодезичних пунктів в державних системах координат УСК- 2000 та СК-42, системі координат СК-63 чи іншій місцевій системі координат).

3.3. Інформація в паперовій формі про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні району, міста обласного значення (базовий рівень).

4. Цивільна оборона

4.1. Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.

4.2. Перелік об'єктів, що належать до категорії ЦО.

4.3. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення області.


4.4. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах, міста, селища і сільській місцевості району.

4.5. Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення в районі.

4.6. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

4.7. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в районі.

4.8. Зведені відомості про хімічно небезпечні об'єкти господарської діяльності ІУ ступеня хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).


4.9. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони) та документи зі зв'язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.


4.10. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони).

4.11. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4.12. Утримання та функціонування пунктів управління заходами цивільного захисту на місцевому рівні на особливий період.

4.13. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки району.

4.14. Забезпечення чергування в системі пунктів управління єдиної системи цивільного захисту.

4.15. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну систему оповіщення.


5. Зв'язок

5.1. Відомості про канали зв'язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

5.2. Відомості про радіо дані внутрішньорайонного та державного рівня системи радіозв'язку, що не становлять державну таємницю.

5.3. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв'язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.4. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв'язку.

5.5. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку національної системи конфіденційного зв'язку.

6. Технічний захист інформації

6.1. Відомості про взаємодію районної державної адміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.

6.2. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювання несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

6.6. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб'єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об'єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.

6.7. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

7. Охорона державної таємниці

7.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності (які не підпадають під дію ЗВДТ).

7.2. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатура секретних справ.

7.3. Зведені відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

7.4. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших МНСІ.

7.5. Акти перегляду грифів секретності.

7.6. Акти знищення секретних документів.

7.7. Описи справ постійного зберігання і довготермінового зберігання

7.8. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

7.9. Номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

7.10. Відомості щодо облікової карти про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

7.11. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

7.12. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об'єктивного режиму.

7.13. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

7.14. Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.

7.15.Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

8. Оборонна та мобілізаційна робота

8.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:
створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій області;
виробництво та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;
виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;
виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;
мобілізаційних завдань із замовлення та виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування;
забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки області на особливий період;
підготовка фахівців у закладах освіти на особливий період;
виробництва найважливішої цивільної промислової продукції району в особливий період;
номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах району, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;
створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в області в особливий період;
потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

8.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки району.

8.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки району.

8.4. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій району, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

8.5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

8.6. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців районної державної адміністрації з питань мобілізаційної підготовки.

8.7. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів району Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

8.8. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства району.

8.9. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.

8.10. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

8.11. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.

8.12. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації району.

8.13. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.

8.14. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

9. Відомості з загальних питань

9.1. Персональні дані про особу, які містяться в особовій справі державного службовця, працівника установи.

9.2. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані.

9.3. Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, міською та районною радами, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

9.4. Відомості, аналітичні висновки, прогнози внаслідок розголошення
яких можливе порушення конституційних прав і свобод людини та
громадянина, настання негативних наслідків в державі та районі, створення
перешкод у роботі державних органів.

9.5. Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів субсидій, державних допомоги, пільг, матеріальної допомоги.

9.6. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

9.7. Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.

9.8. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові.


9.9. Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов'язаних із захистом інтересів держави, збереження миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ'ї, мусульманстві тощо.

9.10. Щорічний інформаційний звіт про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.

9.11. Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

9.12. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів (у випадках реальної загрози виникнення заворушень громадського порядку).

9.13. Відомості щодо антитерористичної діяльності на енергетичних, транс¬портних, техногенно-небезпечних і військових об'єктах та важливих об'єктах забезпечення життєдіяльності населення області, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

9.14. Відомості щодо релігійної ситуації на території району.

9.15. Окремі матеріали щодо питань національностей та міграції.


9.16. Відомості щодо організації та під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.


9.17. Матеріали з питань територіальної оборони.

9.18. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

9.19. Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади.

9.20. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.

10. Безпека і охорона правопорядку

10.1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

10.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

10.3. Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху.

10.4. Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони державної влади, посадових осіб, об'єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона.

11. Інше

Інформація, що міститься в документах районної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності районної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.
________________________________