Програма розвитку малого і середнього підприємництва Липовецького району на 2019-2020 роки

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва Липовецького району на 2019-2020 роки

ЗМІСТ

 

Вступ

3

Характеристика районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва Липовецького району на 2019-2020 роки

4

Стан та аналіз проблем малого і середнього підприємництва у Липовецькому районі

7

Мета та завдання Програми

13

Заходи Програми відповідно до пріоритетних напрямів підтримки розвитку малого і середнього підприємництва :

14

впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності;

16

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

17

ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва

 

18

Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми

 

19

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

 

20

Додаток 1. Показники, що підлягають аналізу під час підготовки звіту про виконання Програми Липовецького району на 2017 – 2018 роки

21

Додаток 2. Заходи, спрямовані на реалізацію районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва Липовецького району на 2019 – 2020 роки

23

 


ВСТУП

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.

         В деякій мірі роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому районі зокрема. Адже, в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця.

         Враховуючи таку роль підприємництва, держава здійснює всебічну його підтримку. Реалізація державної політики розвитку малого та середнього підприємництва відбувається шляхом впровадження Програми розвитку малого та середнього підприємництва.

Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього підприємництва є одним із першочергових завдань місцевих органів влади.

З метою подальшого формування сприятливого підприємницького середовища в районі, розроблено програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Липовецькому районі на 2019 – 2020 роки розроблена відповідно до законів України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про адміністративні послуги", з урахуванням основних положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 385, та інших законодавчих і нормативно-правових актів щодо регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва є складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку Липовецького району та логічним продовженням Програми розвитку малого і середнього підприємництва Липовецького району на 2017-2018 роки.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва

Липовецького району на 2019-2020 роки

 

з/п

Загальна характеристика району

1.

-                     Площа території району, кв. км. — 969

-                     Кількість населення, тис чол. — 36,9

-                     Специфіка – Виробництво промислової продукції, переробка сільгосппродукції, надання послуг, торгівельно-посередницька діяльність

-                     Перелік територій, які відносяться до:

-                     зон інвестиційної привабливості – м. Липовець, смт. Турбів.

-                     територій пріоритетного розвитку - немає

-                     єврорегіони - немає

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного нормативного акта)

 

3.

Головний замовник Програми

Районна державна адміністрація

Головний розробник Програми

Управління економіки районної держадміністрації

 4.

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності підприємництва, підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку району, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

В результаті реалізації програмних заходів передбачається:

-            Зростання кількості діючих малих і середніх підприємств до 163 одиниць та збільшення їх кількості з 41,2 до 44,2 одиниць на 10 тис. чоловік наявного населення;

-            Збільшення питомої ваги виробництва малих і середніх підприємств в загальному обсязі виробництва району до 26,4%;

-            Доведення питомої ваги надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності малих і середніх підприємств у загальній сумі надходжень до 121425,6 тис. грн.;

-            Доведення питомої ваги надходжень до бюджетів усіх рівнів від господарської діяльності малих підприємств у загальній сумі надходжень до 18087,3 тис. грн.;

-            Працевлаштування безробітних шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності - 3 особи;

-            Формування інфраструктури розвитку малого підприємництва.

         

 

№ з.п

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані на початок дії Програми

(прогноз)

Очікувані

показники

(прогноз)

1.

Кількість діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва (МСП) / кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва (МСП) на 10 тис. чол. населення (од.)

152/41,2

163/44,2

2.

Чисельність працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва (МСП) (осіб)

808

850

3.

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

1212

1248

4.

Питома вага суб’єктів малого і середнього підприємництва (МСП) у загальному випуску продукції регіону (%)

25,8

26,4

5.

Надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого і середнього підприємництва (МСП) (тис. грн.)

177325,0

18487,3

6.

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва (МСП) (од.):

4

4

 

бізнес-центри

-

-

 

бізнес-інкубатори

-

-

 

технопарки

-

-

 

лізингові центри

-

-

 

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

фонди підтримки підприємництва

1

-

1

-

 

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

 

біржі

-

-

 

інформаційно-консультативні установи

-

-

 

страхові компанії

3

3

 

аудиторські фірми

-

-

7.

Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва (МСП) до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

30/11854,45

30/12801,0

8.

Кількість створених робочих місць (од.)

155

165

9.

Терміни і етапи реалізації Програми

2019-2020 роки

10.

Перелік цільових проектів і підпрограм

-

11.

Джерела фінансування Програми

Районний бюджет – 0 тис. грн.

Державний фонд сприяння зайнятості населення (тимчасовий кошторис) – в межах кошторисних призначень на відповідний квартал

12.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням завдань і основних результативних показників Програми покладається на управління економіки Липовецької районної державної адміністрації та районний центр зайнятості. Щокварталу інформація надається Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації. Також розгляд виконання заходів Програми здійснюється на засіданнях колегії райдержадміністрації, на засіданнях координаційної ради з розвитку підприємництва в Липовецькому районі.

Окремі показники виконання Програми будуть підведені спільно з підсумками економічного і соціального розвитку району (за окремим графіком).

         

 

 1. Стан та аналіз проблем малого і середнього підприємництва у Липовецькому районі

Мале та середнє підприємництво, як у Липовецькому районі, так і в Україні в цілому, є найбільш вразливим до фінансово-економічної кризи та змін законодавства, в результаті чого кількісні показники його розвитку демонструють як зростання, так і падіння.

На сьогодні, з боку держави та регіональної влади забезпечено низку позитивних кроків зі спрощення ведення підприємницької діяльності, зокрема, зменшено адміністративний тиск на підприємців з боку контролюючих органів, реформується та вдосконалюється система надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, процес започаткування підприємницької діяльності.

Упродовж дії районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки кількість діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва зросла на 26 одиниць.

За 9 місяців 2018 року в сфері підприємницької діяльності працює 161 середніх та малих підприємств (152 - підприємств малого бізнесу та 9 - підприємств середнього бізнесу), 1210 фізичних осіб-підприємців. На 10 тис. населення припадає: діючих малих підприємств –43,6 од., фізичних осіб – 327,9.

Одним із головних завдань розвитку малого та середнього бізнесу залишається вирішення питань зайнятості населення.

На підприємствах малого бізнесу зайнято у 2015 році - 871 осіб (40,6% до загальної кількості зайнятих по району), у 2016 році – 893 осіб (що на 2,5% більше). Кількість найманих працівників на малих підприємствах складала у 2015 році - 810 осіб, що становить 39,2% кількості найманих в усіх галузях економіки району, у 2016 році – 887 осіб ( що на 1,7% більше) у 2017 році -873 осіб (що на 1,6%.менше) за 9 місяців 2018 року 808-осіб (що на 7,4% менше).

Саме малі підприємства надають можливість працевлаштування соціально незахищеним верствам населення.

Значна частка малих та середніх підприємств (33,4%) діє у сфері торгівлі, 15,0% - у промисловості, 16,1%– у будівництві, 9,5% - здійснюють операції з нерухомістю. Кількість зайнятих у малому бізнесі району перевищує 800 осіб.

 

За даними моніторингу протягом 2018 року започаткували діяльність 121 новостворених суб’єктів господарювання, із яких 17 - юридичних осіб та 104 - фізичних осіб-підприємців.

Одночасно припинили господарську діяльність 138 суб’єктів господарювання, із яких 10 - юридичних осіб та 128 – фізичних осіб-підприємців.

Це обумовлено тим, що з 7 липня 2014 року в дію вступив Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за заявницьким принципом" (далі – Закон). Змінами передбачено, що припинення підприємницької діяльності ФОП здійснюватиметься негайно після отримання державним реєстратором від фізичної особи відповідної заяви (у формі реєстраційної картки), без права контролюючих органів перешкоджати процедурі закриття. Відповідно до положень зазначеного Закону, скасовано вимоги до фізичної особи-підприємця при припинені підприємницької діяльності щодо надання будь-яких довідок від контролюючих органів, вимог проходження певних перевірок, надання звітності, документів. Подібні вимоги не можуть перешкоджати реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Законом внесені відповідні зміни до Цивільного та Господарського кодексів України, до законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне, соціальне страхування".

При цьому, сума надходжень за 9 місяців 2018 року до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва, в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 26,4%, або на 20895,8 тис.грн. і становить 100193,4 тис.грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевого бюджету складає 33,4%.

Беручи за основу матеріали аналізу стану розвитку бізнесу у районі органами виконавчої влади району на постійній основі реалізується комплекс заходів, спрямованих на нівелювання негативних факторів розвитку. Завдяки проведеній роботі повністю ліквідовані регуляторні бар’єри. Створений сприятливий інвестиційний клімат, завдяки чому протягом останніх років у районі реалізовано масштабні інвестиційні проекти як великими підприємствами так і підприємствами малого та середнього бізнесу.

Вагомим кроком органів місцевої влади у подоланні існуючих диспропорцій у розвитку малого бізнесу району є відкриття Центру надання адміністративних послуг. У 2013 році Липовецькою районною державної адміністрацією були прийняті 2 регуляторні акти – розпорядження голови Липовецької районної державної адміністрації від 27.12.2013 року №387 "Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації" та від 27.12.2013 року №388 "Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації".

Окремі адміністративні послуги, які будуть надаватись як юридичним так і фізичним особам, зайнятим у приватному бізнесі, покликані забезпечити роботу суб’єктів підприємницької діяльності на якісно вищому рівні. Робота у цьому напрямі проведена значна і не завершується. Протягом започаткування цієї нової форми роботи, будуть відпрацьовуватись усі пропозиції та залучатись до співпраці широке коло зацікавлених сторін.

За 10 місяців 2018 року через ЦНАП та територіальним підрозділом ЦНАП надано 11766 послуг суб’єктам звернень, відмов - 77.

Наступним кроком є створення стабільної та гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва яка дає можливість частково компенсувати за кредитними договорами малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету.

Плідна співпраця органів виконавчої влади району, місцевого самоврядування і представників малого та середнього бізнесу забезпечується через діяльність громадських організацій підприємців: районну спілку підприємців, раду підприємців при райдержадміністрації та асоціацію селянських (фермерських) господарств району "Замчисько".

Для налагодження контакту, як з підприємцями так із споживачами, працює телефонна "гаряча лінія", звернувшись по якій до якої підприємці мали можливість отримати консультації стосовно діючого законодавства та допомогу у вирішені проблемних питань.

З метою соціальної підтримки незайнятих осіб, розвитку їх підприємницької діяльності Липовецький центр зайнятості організовує професійне навчання безробітних за професіями, що дозволяють відкрити власну справу. Так, за 9 місяців 2018 року відповідну підготовку для започаткування власної справи пройшли 39 безробітних осіб, 3 особи отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Також 206 осіб пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. З метою сприяння незайнятому населенню та іншим громадянам у працевлаштуванні, виборі професії або зміні виду професійної діяльності надано профорієнтаційних послуг 1098 особам.

На виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо здійснення діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, Липовецькою районною державною адміністрацією постійно здійснюються заходи з планування діяльності з підготовки регуляторних актів та відстеження їх результативності. Забезпечується неухильне дотримання райдержадміністрацією термінів відстеження результативності діючих регуляторних актів згідно з планом здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів в районі, що оприлюднюються в офіційних засобах масової інформації та на веб-сайті райдержадміністрації в підрозділі "Регуляторна політика" розділу "Економіка".

З метою презентації економічного потенціалу Липовеччини, район постійно бере участь у обласних інвестиційних ярмарках та форумах. Інформація щодо інвестиційних проектів, що реалізуються чи плануються для реалізації розміщується на інвестиційному порталі облдержадміністрації.

Щороку в районі з нагоди професійного свята – Дня підприємця проводяться заходи з відзначення кращих суб’єктів господарювання, які урочисто відзначаються райдержадміністрацією та районною радою за участі суб’єктів підприємництва, установ, організацій, об’єднань підприємців.

Незмінним пріоритетом у роботі органів виконавчої влади залишається формування відносин влади і бізнесу на партнерських засадах та відпрацювання спільних дій для покращання бізнес-середовища в районі. З цією метою відпрацьовано питання щодо недопущення порушень нормативно-правових актів з питань проведення перевірок контролюючими органами.

З метою проведення діагностування підприємницького середовища району, застосуємо метод SWOT-аналізу, який дозволить виявити його сильні та слабкі сторони, а також основні шанси та загрози його розвитку.

 

Таблиця 1

SWOT-аналіз

Сильні сторони. Позитивні фактори сьогодення

Слабкі сторони. Негативні фактори сьогодення

1. Адаптивне та оперативне реагування на зміни кон'юнктури ринку.

2. Забезпечення сільського населення товарами та послугами повсякденного попиту.

3. Створення додаткових робочих місць.

4. Зменшення часових та грошових витрат на відкриття власної справи.

5. Постійне збільшення частки прибуткових підприємств.

6. Досвід ведення бізнесу у кризовій ситуації.

1. Відсутність можливості чіткої побудови стратегії розвитку малого та середнього підприємництва на довгострокову перспективу.

2. Недосконалість, нестабільність та суперечливість нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері підприємництва, зокрема, у сфері обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

3. Низький рівень соціальної відповідальності малого та середнього підприємництва.

4. Дефіцит матеріальних ресурсів у суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Можливості. Позитивні можливості які очікуємо в майбутньому

Загрози. Негативні можливості які очікуємо в майбутньому

1. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва шляхом надання державної підтримки.

2. Суттєвий вплив на формування соціальної складової життєдіяльності суспільства.

3. Участь суб'єктів малого та середнього підприємництва у районних та обласних заходах.

4. Пожвавлене залучення інвестицій.

1. Політична і соціально-економічна нестабільність;

2. Відсутність чіткої системи податкових преференцій для суб'єктів малого і середнього підприємництва.

3. Недосконалість, нестабільність та суперечливість нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері підприємництва.

4. Дефіцит інвестиційних ресурсів та відсутність мотивації до інвестиційної діяльності.

5. Перевищення пропозиції над попитом.

6. Значний тиск природних монополій у сфері електро-, газо- та водопостачання, які стримують розвиток підприємництва у зв’язку з необхідністю виготовляти і оплачувати технічні умови за кошти підприємців

Таким чином, визначені у таблиці 1 сильні та слабкі сторони, можливості та загрози надають можливість чітко зорієнтуватися в умовах сучасного ринку та визначитися з подальшими кроками необхідними для розвитку підприємництва на території Липовецького району.

По-перше, використовуючи сильні сторони підприємництва району можна скористатися можливостями подальшого розвитку шляхом забезпечення введення в дію пропозицій щодо позитивних змін в законодавстві, зокрема: скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрощення системи відкриття власної справи та інше. Використовуючи сприятливе розташування району, залучати інвестиції, допомагати суб'єктам малого та середнього підприємництва у доступі до нових ринків через залучення їх до участі в районних та обласних заходах.

По-друге, за рахунок сильних сторін можна зменшити негативний вплив майбутніх загроз. Так, постійне інформування населення з питань розвитку підприємницької діяльності у районі дасть змогу суб'єктам малого та середнього підприємництва швидше реагувати на зміни у зовнішньому оточенні. Враховуючи значну роль кредитування у розвитку підприємництва, необхідно активізувати діяльність об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що дозволить в подальшому підвищити мотивацію до розвитку інвестиційної діяльності в районі.

Незважаючи на наявність слабких сторін, загроз зовнішнього середовища і, виходячи з тенденції розвитку економіки району, можна зробити висновок, малий та середній бізнес є пріоритетним сектором і потребує всебічної підтримки та розвитку. Тому, перспективи розвитку підприємництва безпосередньо залежать від нівелювання зовнішніх загроз, зменшення слабких сторін та ефективного використання позитивних впливів за допомогою системи заходів державної підтримки малого і середнього підприємництва, як на державному так і на місцевому рівнях.

 

 1. Мета та завдання Програми

Головною метою Програми є: спрямування дій органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців на створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення конкурентоспроможності, поліпшення інвестиційного клімату, впровадження інновацій, ефективного державно-приватного партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток району.

Програма базується на основі аналізу стану розвитку малого підприємництва та результатах виконання попередніх програм розвитку малого та середнього підприємництва у Липовецькому районі. Вона відображає систему цілей, завдань, цільових показників і комплексу заходів для їх досягнення. Основні принципи, що покладені в основу розробки Програми:

 • актуальність;
 • збалансованість;
 • ефективність;
 • реалістичність;
 • цілеспрямованість;
 • прогнозованість;
 • координованість;
 • системність;
 • послідовність;
 • гласність.

Основними завданнями Програми є:

 • активізація роботи місцевих органів влади щодо створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва;
 • формування сприятливих нормативно-правових умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності на основі дерегуляції та дебюрократизації регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • впровадження нових фінансово-економічних та організаційних технологій підтримки розвитку підприємництва;
 • удосконалення ресурсної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • сприяння впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на модернізацію виробництва та налагодження випуску нових видів продукції;
 • створення привабливого інвестиційного клімату для активізації інвестиційних процесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів;
 • пропаганда і популяризація підприємницької діяльності, розширення можливостей інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання;
 • вдосконалення системи консультативних послуг для підприємців;
 • створення умов для розвитку виробничих підприємств, для збільшення кількості нових робочих місць, зниження рівня безробіття;
 • підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;
 • стимулювання підприємницької ініціативи;
 • підвищення ефективності діяльності Центру надання адміністративних послуг, розширення кількості адміністративних послуг;
 • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектру послуг.

Очікуваним результатом виконання Програми є подальший розвиток малого і середнього підприємництва і, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску суб’єктів малого і середнього підприємництва у валовий внутрішній продукт району, підвищення продуктивної зайнятості населення, розв’язання соціальних проблем району.

 

 1. Заходи Програми відповідно до пріоритетних напрямів підтримки розвитку малого і середнього підприємництва

Основними заходами Програми підтримки розвитку малого і середнього підприємництва Липовецького району на 2019-2020 роки визначено:

 • впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності в районі шляхом впровадження регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • створення ефективного механізму взаємодії райдержадміністрації та підприємців щодо нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності, формуванню правової бази щодо стимулювання розвитку підприємництва, як в селах, так і районі в цілому;
 • запровадження ефективної системи правового захисту підприємців та забезпечення рівноправності підприємницької діяльності підприємствам всіх форм власності;
 • надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва;
 • сприяння суб'єктам малого і середнього підприємництва — товаровиробникам у просуванні власної продукції шляхом залучення їх до районних та обласних ярмаркових заходів;
 • наповнення державного і районного бюджетів шляхом максимального поєднання інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, юридичних і фізичних осіб з інтересами району;
 • сприяння залученню суб'єктів малого і середнього підприємництва до державних закупівель;
 • залучення до підприємницької діяльності незайнятого працездатного населення;
 • забезпечення продуктивної зайнятості населення шляхом створення нових (економічно доцільних) робочих місць, самозайнятості;
 • створення привабливого інвестиційного клімату для активізації інвестиційних процесів;
 • сприяння легалізації тіньової зайнятості шляхом здійснення контролю щодо дотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог трудового законодавства;
 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого і середнього підприємництва;
 • проведення пропаганди і популяризації підприємницької діяльності через розширення можливостей інформаційного забезпечення суб'єктів господарювання.

Виконання вище зазначених заходів здійснюється за наступними пріоритетними напрямами:

 1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.
 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна політика.
 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури.

4.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

Програма підтримки розвитку малого підприємництва це інструмент реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні. Первинним вектором такої політики є впорядкування нормативно-правового регулювання в сфері підприємництва, що передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості малого підприємництва в Липовецькому районі.

Головним напрямом у діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення економічних реформ визнається подальше впровадження регуляторної політики. Робота місцевих органів виконавчої влади та самоврядування повинна бути направлена на забезпечення повноти, якості та прозорості виконання положень державної регуляторної політики визначених в Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Робота органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питання реалізації засад регуляторної політики ще не носить системного характеру. Тому, одним із заходів щодо впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності у сфері регуляторної політики є проведення навчальних семінарів для працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району з питань впровадження регуляторної політики.

Реалізація заходів із впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності має направлятися на удосконалення нормативної бази розвитку малого підприємництва, підготовки, за участю суб’єктів малого підприємництва і об’єднань підприємців, проектів та інших нормативних актів, спрямованих на правове забезпечення соціально-орієнтованої ринкової економіки із створенням системи зворотного зв’язку, залученням структур, орієнтованих на підтримку малого підприємництва, наукових кіл, безпосередньо підприємців, що надасть змогу дати оцінку ефективності застосування законодавчих і нормативних актів, оперативно виявляти недоліки, розробляти і подавати пропозиції про вдосконалення чинного законодавства.

Обов'язковою умовою запровадження діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, яке регулює підприємницьке середовище, є встановлення системи зворотного зв'язку шляхом запровадження "гарячої лінії", за яким підприємці можуть отримати рекомендації щодо вирішення проблемних питань.

Одним з напрямків сприяння розвитку малого підприємництва в районі є спрощення механізмів отримання дозволів та погоджень необхідних для здійснення підприємницької діяльності (особливо це стосується процедури відведення земельних ділянок).

Забезпечення прозорості діяльності дозвільних, адміністративних та інших регуляторних органів, формування відкритого інформаційного простору у цій сфері є не менш важливою складовою для підвищення діяльності дозвільних центрів, яка реалізується за допомогою розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікуванні інформації у друкованих засобах масової інформації, проведенням семінарів для керівників малих підприємств.

Обов’язковою складовою позитивного підприємницького клімату є також запровадження ефективної системи правового захисту підприємців, яка передбачає:

 • забезпечення правового регулювання порядку здійснення перевірок підприємницької діяльності контролюючими органами відповідно до норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 • недопущення випадків примусового залучення коштів суб’єктів підприємництва в фонди, не передбачені законодавством;
 • забезпечення рівноправності підприємницької діяльності підприємствами всіх форм власності.

Реформування діючої системи оподаткування, обліку та звітності здійснюється відповідно до сучасних напрямків реформування податкової політики держави, що в свою чергу призводить до стимулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва на етапі започаткування власного бізнесу та як наслідок досягнення позитивних результатів за таким напрямком податкової політики як місцеві податки та збори.

4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна політика

Важливим джерелом розвитку підприємництва є розробка нових механізмів, спрямованих на покращання доступу суб’єктів господарювання до фінансово-кредитних ресурсів. Для реалізації цього завдання необхідно провести об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки підприємництва, створити оптимальні механізми ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів, залучення іноземних кредитів та інвестицій.

Заходи цього напряму Програми спрямовуються на досягнення мети - спрощення доступу малих і середніх підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів, що сприятиме забезпеченню сприятливих умов для подальшого розвитку підприємництва, адаптації незайнятого населення до умов ринкової економіки, зменшенню рівня безробіття та створенню нових робочих місць.

Основу цього розділу Програми складають завдання, що спрямовані на посилення ринкових позицій малого і середнього підприємництва, а саме:

- застосування механізму часткового відшкодування відсотків за кредити за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу та інноваційну сферу діяльності;

- фінансова підтримка незайнятого населення у започаткуванні власної справи та надання дотацій роботодавцям для створення додаткових робочих місць;

- дослідження проблем інвестиційної діяльності підприємств району;

- підготовка інформаційно-довідкових матеріалів про економічний та інвестиційний потенціал району, інвестиційні проекти суб'єктів підприємництва;

- сприяння участі суб'єктів малого і середнього підприємництва в бізнес- форумах, виставкових заходах, у тому числі з питань залучення інвестиційних ресурсів;

- подальший розвиток ефективної інфраструктури підтримки підприємництва в районі.

 • Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва

Реалізація напряму ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності шляхом виділення земель для організації фермерських господарств, сприяння розвитку земельного ринку.

Різновидом ресурсної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємства є залучення до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів. Типовим видом такого замовлення для Липовецького району передбачають забезпечення вільного доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до участі у тендерах з проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти на конкурсній основі.

Важливим напрямом підтримки розвитку малого та середнього підприємництва має стати питання підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності.

Вирішення цих завдань полягає в:

- створенні умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю;

- здійсненні професійної підготовки і підвищення кваліфікації підприємців;

- наданні консультаційної та організаційної допомоги підприємцям - початківцям з питань законодавства й оподаткування.

Прискорення розвитку підприємництва, підвищення його конкурентоздатності неможливе без використання сучасних інформаційних технологій, що передбачає: забезпечення публічного обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище, своєчасне доведення виданих регуляторних актів до суб’єктів підприємницької діяльності, широке використання можливостей телебачення і преси для оперативного інформування суб’єктів підприємництва та висвітлення інформації про стан розвитку та підтримки підприємництва в районі, про діяльність окремих підприємницьких структур.

Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва є найважливішою передумовою фінансової, матеріально-технічної інформаційної, технологічної консультативної, маркетингової кадрової та освітньої підтримки. Адже саме надання допомоги суб'єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів пов'язаних з відсутністю достатніх знань та навичок з питань ведення бізнесу є головною функцією інститутів інфраструктури.

До інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва належать підприємства, установи та організації незалежно від форм власності які проводять діяльність спрямовану на розвиток малого та середнього підприємництва, їх інвестиційної активності, а саме: бізнес-центри, бізнес-інкубатори, фонди підтримки малого та середнього підприємництва та інші установи, основним завданням яких є сприяння розвитку підприємництва.

 

 1. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації

заходів Програми

Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови для розвитку підприємництва та залучення інвестицій, розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, забезпечення економічного зростання, формування і впровадження ефективної системи підтримки і захисту суб’єктів малого та середнього підприємництва.

В результаті реалізації програмних заходів передбачається:

 • зростання кількості діючих малих та середніх підприємств до 163 одиниць та збільшення їх кількості з 41,2 до 44,2 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення.
 • зростання кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб з 1210 до 1248 осіб ;
 • збільшення питомої ваги виробництва малих і середніх підприємств в загальному обсязі виробництва району до 26,4%;
 • доведення питомої ваги надходжень до бюджетів усіх рівнів від господарської діяльності малого і середнього підприємництва в загальній сумі надходжень до 18487,3 тис. грн;
 • створення за рахунок малого і середнього підприємництва не менше 165 нових робочих місць щорічно.

 

 1. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

Програма являє собою комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва в районі.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва є складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку району.

Контроль за виконанням завдань і основних результативних показників Програми покладається на управління економіки райдержадміністрації та районний центр зайнятості.

Окремі показники виконання Програми будуть підведенні спільно з підсумками економічного і соціального розвитку району (за окремим графіком) та на засіданнях координаційної ради з розвитку підприємництва;

Крім того, передбачається надання щоквартальної звітності у Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Юрій Тітенко


Додаток 1

до Програми розвитку малого і середнього підприємництва Липовецького району на 2019-2020 роки

 

ПОКАЗНИКИ,

що підлягають аналізу під час підготовки звіту про виконання

Програми

 

Період дії Програми: 2017-2018 роки

Район: Липовецький

Звітний період: за 9місяців 2018 рік

 

№ з/п

Назва показника

 

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

1352

Середніх

9

Малих

з них- мікро-

152

Фізичних осіб підприємців

1191

2.

Чисельність зайнятих в секторі МСП (включаючи фізичних осіб-підприємців)

808

3.

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

28,1

4.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %

37,8

6.

Кількість навчальних закладів, одиниць

з них:

26

вищої освіти

-

загальної освіти

25

професійної освіти

1

Кількість навчальних закладів (в.т.ч. загальної, професійної, вищої освіти), в яких:

1

запроваджено навчання основам та практики підприємців

-

здійснюють перепідготовку і підвищення кваліфікації

1

7.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць,

з них:

1

бізнес-центри

-

бізнес-інкубатори

-

технопарки

-

небанківські установи (з них кредитні спілки)

1

фонди підтримки підприємництва всього:

-

створені за участю УФПП

-

інвестиційні фонди і компанії

-

інноваційні фонди і компанії

-

інформаційно-консультативні установи

-

8.

Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць

3

9.

Кількість координаційних рад з питань підприємництва створені на місцевому рівні

1

10.

Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отриманих для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн.

-

11.

Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць

-

12.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн.

-

13.

Кількість бізнес-проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць

-

14.

Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти:

загальні обсяги замовлень, тис. грн.;

кількість замовлень, одиниць;

 

 

-

15.

Інформація про результати проведених заходів, зокрема :

4

кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів

4

кількість учасників

-

кількість проведених форумів, круглих столів, конференцій

-

кількість профінансових бізнес-проектів

-

з них інноваційних

-

загальна площа приміщень переданих в оренду, м.кв

-

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Юрій Тітенко

 

 

Додаток 2

до Програми розвитку малого і середнього підприємництва Липовецького району на 2019-2020 роки

Заходи, спрямовані на реалізацію районної Програми розвитку малого та середнього підприємництва

Липовецького району на 2019-2020 роки

 

з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін ви­конання

Виконавці

Джерела фінансу­вання

Вартість, тис.грн

 

 

Впорядкування нормативного-правового регулювання підприємницької діяльності

 

1.

Поліпшення якості законодавчої та нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність на місцевому рівні

1.1 Підготувати та затвердити плани підготовки проектів регуляторних актів та плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів, забезпечити їх оприлюднення

2019 – 2020 роки

Управління та відділи райдержадміністрації, міська, селищна та сільські ради

Не потре­бує коштів

-

 

1.2. Забезпечити проведення публічного обговорення проектів регуляторних актів, розгляд пропозицій та зауважень суб’єктів господарської діяльності, громадських організацій

2019 – 2020 роки

Управління та відділи райдержадміністрації, міська, селищна та сільські ради

Не потре­бує коштів

-

 

1.3. Забезпечити погодження проектів регуляторних актів з представництвом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

2019 – 2020 роки

Управління та відділи райдержадміністрації, міська, селищна та сільські ради

Не потре­бує коштів

-

 

1.4. Забезпечити проведення відповідно до затверджених планів-графіків відстеження результативності діючих регуляторних актів, оприлюднювати звіти про проведені відстеження, здійснювати перегляд діючих

2019 – 2020 роки

Управління та відділи Липовецької райдержадміністрації, міська, селищна та сільські ради

Не потре­бує коштів

-

 

1.5. Здійснювати підготовку пропозицій до представництва Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

За необхідністю

Управління економіки та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Не потре­бує коштів

-

 

1.6. Надавати консультативну допомогу органам місцевого самоврядування з питань впровадження регуляторної політики, та проводити навчальні семінари для працівників райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування з питань впровадження регуляторної політики

2019 – 2020 роки

Управління економіки та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Не потре­бує коштів

-

 

1.7 Забезпечити ведення реєстрів регуляторних актів, розміщення їх на власних веб-сайтах та доступ до їх текстів

За необхідністю

Управління економіки райдержадміністрації

Не потре­бує коштів

-

 

1.8. Забезпечити прозорість діяльності регуляторних органів через формування відкритого інформаційного простору

2019 – 2020 роки

Управління та відділи райдержадміністрації, міська, селищна та сільські ради

Не потре­бує коштів

-

 

1.9. Проводити засідання районної комісії з питань розвитку підприємництва в Липовецькому районі

За необхідністю

Управління економіки райдержадміністрації

Не потре­бує коштів

-

 

2.

Здійснення нормативного регулювання, адекватного рівня ринкових відносин та впровадження ефективної системи правового захисту підприємців

2.1. Ініціювати розгляд орга­нами місцевого самовряду­вання питань щодо встанов­лення реальних ставок єдиного і фіксованого податків, варто­сті патентів, орендної плати за використання приміщень і об­ладнання, диференційованих за пріоритетністю галузей еконо­міки

2019 – 2020 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Не потре­бує коштів

-

 

3.

Вивчення проблем, які виникають у суб’єктів підприємницької діяльності та роз’яснення громадянам їх прав на здійснення підприємницької діяльності

3.1. Здійснювати аналіз звернень підприємців, узагальнювати та надавати пропозиції до відповідних органів виконавчої влади про внесення змін до діючих законодавчих актів

2019 – 2020 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Не потре­бує коштів

-

 

3.2 Надавати суб’єктам підприємницької діяльності консультації і практичну допомогу щодозахисту їх порушених прав та інтересів шляхом проведення семінарів

2019 – 2020 роки

Управління економіки райдержадміністрації, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, державний адміністратор, Липовецький центр зайнятості

Не потре­бує коштів

-

 

3.3 Забезпечити безперешкодну діяльність "гарячої лінії" для підприємців

2019 – 2020 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Не потре­бує коштів

-

 

 

Фінансово – кредитна та інвестиційна політика

 

1.

Створення стабільної і гнучкої системи фінан­сово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва

1.1. Передбачити у видатках районного бюджету щорічне виділення кош­тів в обсязі 0,5% річних до­ходів районного бюджету на підтримку підприємництва

2019 – 2020 роки

Управління еконо­міки та фінансове управління Липовецької райдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

-

 

1.2. Здійснювати часткову компенсацію за кредитними договорами малого та середнього підприємництва у Липовецькому районі за рахунок коштів районного бюджету

2019 – 2020 роки

Управління економіки райдержадміністрації

Кошти районного бюджету

В межах затверджених коштів

 

1.3. Залучати суб’єктів підприємництва до участі у тендерах на закупівлю товарів, робіт (послуг) за бюджетні кошти

2019 – 2020 роки

Управління та відділи райдержадміністрації, міська, селищна та сільські ради

В межах кошторису виконавців

-

 

1.4. Надання щомісячну компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2019 – 2020 роки

Профільна комісія при Липовецькій райдержадміністрації, Липовецький районний центр зайнятості

Державний фонд сприяння зайнятості населення

В межах кошторисних призначень на відповідний період

 

1.5. Надавати одноразову допомогу по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності

2019 – 2020 роки

Профільна комісія при Липовецькій райдержадміністрації, Липовецький районний центр зайнятості

Державний фонд сприяння зайнятості населення

В межах кошторисних призначень на відповідний період

 

2.

Залучення інвестицій в сферу малого бізнесу

2.1. Постійно оновлювати базу даних у мережі "Інтернет" щодо плану розвитку району, промислового потенціалу, інвестиційного клімату, розвитку сільського господарства, соціальної сфери

2019 – 2020 роки

Управління та відділи райдержадміністрації

Не потребує коштів

-

 

 

 

2.2. Забезпечити роз’яснювальну роботу щодо участі в обласному конкурсі на часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами банківських установ залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

2019 – 2020 роки

Управління економіки Липовецької райдержадміністрації

Не потребує коштів

-

 

 

Ресурсне та інформаційне забезпечення

 

1.

Розвиток малого підприємництва в сільській місцевості

1.1. Сприяти створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств в районі

2019 – 2020 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Не потребує коштів

-

 

1.2. Висвітлювати в засобах масової інформації передовий досвід діяльності сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств.

2019 – 2020 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Не потребує коштів

-

 

1.3. Здійснити заходи щодо сприяння виробникам натуральної, екологічної та органічної продукції у просуванні їх товарів через торгівельні мережі району

2019 – 2020 роки

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації громадські організації підприємців, заклади торгівлі

Залучені кошти

-

 

 

2.

Формування позитивного іміджу підприємництва та покращення інформаційного забезпечення

2.1. Участь суб’єктів підприємництва в постійно діючій виставці, в міжнародних конференціях, виставках, семінарах і конкурсах з метою обміну досвідом, впровадження нових технологій

2019 – 2020 роки

Управління та від­діли Липовецької райдержадмі­ністрації, суб’єкти підприємництва

Кошти учасників

-

 

2.2. Проводити щорічні заходи до Дня підприємця

вересень місяць 2019-2020 років

Управління економіки Липовецької райдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

-

 
3.

Вдосконалення інформаційної підтримки щодо питань подання малими та середніми підприємствами статистичної та фінансової звітності

3.1. Проводити роботу щодо залучення малих та середніх підприємств до подання електронної звітності

Щорічно

постійно

Головне управління статистики у Вінницькій області

Не потребує коштів

-

 

3.2. Проводити консультації та семінари з підприємствами щодо заповнення форм статистичної звітності

Щорічно

постійно

Головне управління статистики у Вінницькій області

Не потребує коштів

-

 

4.

Покращення стану інформованості підприємців з актуальних питань організації, розвитку,підтримки підприємницької діяльності

4.1. Проводити заходи щодо роз’яснення громадянам їх прав на здійснення підприємницької діяльності у ЗМІ, на семінарах, засіданнях "круглий стіл", спілкування по телефонній "гарячий лінії"

2019 – 2020 роки

Управління та відділи Липовецької райдержадміністрації

Не потребує коштів

-

 

4.2. Надавати профорієнтаційні послуги незайнятим громадянам

2019 – 2020 роки

Липовецький районний центр зайнятості

Не потребує коштів

-

 

 

Формування інфраструктури

 

1.

Формування

необхідної

інфраструктури

1.1. Здійснити заходи щодо більш ефективної роботи ринків та впорядкування територій у відповідність з нормативною базою

2019 – 2020 роки

Профільна комісія при райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

Не потребує коштів

-                      

 

2.

Підвищення рівня економічних, юридичних, правових знань СПД

2.1. Продовжити практику "круглих столів" з метою надання методичної і практичної допомоги суб’єктам підприємництва з питань законодавства й оподаткування та обміну досвідом

Щоквартально

Управління економіки Липовецької райдержадміністрації, Липовецьке відділення Іллінецької МДПІ, Липовецький районний центр зайнятості, управління Пенсійного фонду України у Липовецькому районі

Не потребує коштів

-

 

3.

Забезпечення використання вільних земельних ділянок

3.1. Затвердити додатковий перелік земельних ділянок, які підлягають продажу та можуть надаватись в оренду (конкурс, аукціон)

Щорічно

Міська, селищна та сільські ради, управління економіки Липовецької райдержадміністрації, відділ Міжрайонного управління у Калинівському та Липовецькому районах Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області

Не потребує коштів

-

 

4.

Підвищення

кваліфікації кадрів в сфері підприємництва

4.1. Проводити перепідготовку безробітних для ведення малого та середнього бізнесу в умовах ринкової економіки

2019 – 2020 роки

Липовецький районний центр зайнятості

Кошти фонду сприяння зайнятості населення

В межах кошторисних призначень на відповідний період

 

4.2. Залучати підприємців до участі у Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (отримання другої вищої освіти)

2019 – 2020 роки

Управління

економіки Липовецької райдержадміністрації

Не потребує коштів

-

 

 
                 

 

 

Загальна вартість Програми за джерелами фінансування (тис. грн.)

2019 (прогноз)

2020 (прогноз)

Разом

Районний бюджет

Державний фонд сприяння зайнятості населення

Районний бюджет

Державний фонд сприяння зайнятості населення

Районний бюджет

Державний фонд сприяння зайнятості населення

0

В межах кошторисних призначень на відповідний період

0

В межах кошторисних призначень на відповідний період

0

В межах кошторисних призначень на відповідний період

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Юрій Тітенко

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   3

Kubik-Rubik Joomla! Extensions