ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК

З М І С Т 

 

ВСТУП

3

 

 

І.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

 

 

5

 

ІІ.

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2019 РІК

18

 

 

 

ІІІ.

ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

 

 

19

IV.

РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ

 

 

 

21

 

Додатки:

 

 

Основні показники економічного і соціального розвитку Липовецького району на 2019 рік

 

     
     
     
     
     
     

 

ВСТУП

Проект Програми економічного і соціального розвитку Липовецького району на 2019 рік розроблено управлінням економіки Липовецької районної держадміністрації згідно з вимогами статті 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".

Програма економічного та соціального розвитку Липовецького району на 2019 рік розроблена з метою забезпечення збалансованого розвитку району шляхом:

- диверсифікації структури економіки району з метою збільшення нових виробництв з високою питомою вагою доданої вартості;

- сприяння інноваційно-інвестиційній діяльності підприємств;

- створення умов для розвитку підприємництва у пріоритетних галузях економіки;

- формування сучасної інфраструктури споживчого ринку;

- підвищення економічної активності і забезпечення зайнятості та добробуту населення, підтримці його найуразливіших верств;

- доступу до якісних соціальних послуг, підтримки сім'ї, дітей та молоді;

- захисту прав і свобод громадян, зміцненню законності та правопорядку тощо.

Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування задля втілення єдиної державної регіональної політики розвитку району та узгоджена з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. № 385, завданнями Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015р. № 821, новою редакцією Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року.

Головною метою Програми є продовження позитивних тенденцій розвитку області для покращення рівня життя і добробуту населення шляхом забезпечення економічного зростання, складовими якого є збільшення обсягів інвестицій та поступової зміни їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на оновлення основних виробничих фондів, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва, створення нових робочих місць та формування якісно нової інфраструктури.

Програма визначає цілі, пріоритети та прогнозні показники соціально-економічного розвитку на 2019 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки, подальшого зростання та запобігання економічному спаду.

Фінансування програмних заходів здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевих бюджетів, цільових коштів з державного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Інформаційна складова Програми базується на очікуваних показниках економічного і соціального розвитку Липовецького району за 2018 рік, наявної

офіційної статистичної інформації, а також пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих комітетів рад та рад об’єднаних територіальних громад.

З метою забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та роботодавців визначені Програмою завдання і заходи реалізовуватимуться шляхом співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців.

Координацію реалізації Програми здійснює Липовецька районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Програмою передбачено реалізацію затверджених галузевих програм,враховано пропозиції постійних комісій районної ради, структурних підрозділів районної державної адміністрації, які розробили відповідні розділи Програми.

Програма, у процесі її виконання, може уточнюватися, доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії районної ради за поданням районної державної адміністрації.

 

 

 

І. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО ТА

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Липовецький район належить до регіонів Вінниччини з відносно невисоким рівнем індустріального розвитку. Промисловий сектор економіки району представляють 10 підприємств, які об’єднують добувну і переробну промисловість. Переробна промисловість, у свою чергу, представлена галузями – харчова, виробництво будівельних матеріалів.

Промисловість району, як і країни в цілому, проходить через глибоку економічну кризу.

Динаміка промислового виробництва підприємств
Липовецького району, млн.грн.

 

За 9 місяців 2018 року спостерігається позитивна динаміка роботи окремих промислових підприємств. Наростили темпи промислового виробництва ФГ "Україна", ТОВ "Прод-мова", ТОВ "Млин-Пром" та ТОВ "ВІК" Приборівські ковбаси. У звітному році до діяльності промислового сектору району долучені виробничі показники ТОВ "Він-пелета".

 

Обсяги промислового виробництва у розрізі підприємств

за 9 місяців 2018 року

На ТОВ "Сафарі +" у досліджуваному періоді відбулось зменшення обсягів виробництва цегли будівельної на 12,5% та ВК "Уют" - на 10,2%. Зниження темпів виробництва відбулось через зменшення замовлень на продукцію. Дещо зменшили виробництво агрофірма "Нападівська", а ТОВ "Яблуневий дар" не відобразив у звітності роботи у літній період.

 

Обсяги реалізованої промислової продукції за 9 місяців 2018 року

За 9 місяців поточного року підприємствами району реалізовано продукції на суму 244,6 млн.грн., що більше аналогічного показника 2017 року на 86,1 млн.грн., або на 54%. Найбільшу питому вагу у реалізації промислової продукції мають ТОВ "Яблуневий дар" та ФГ "Україна".

У структурі товарної продукції найбільшу питому вагу має борошномельна та круп'яна продукція (61,6%). Це пояснюється тим, що підприємства району зорієнтовані на переробку власної сільськогосподарської сировини та випуск супутніх товарів.

Структура товарної продукції, %

 

Географічне положення Липовецького району, його кліматичні умови та ресурси здавна визначають аграрний розвиток району.

Агропромисловий комплекс належить до найважливіших сфер економіки району. Він включає три основні ланки: сільське господарство, харчову та переробну промисловість і виробничу інфраструктуру. Площа сільськогосподарських угідь становить 83,3 тис. га, у тому числі ріллі – 73,8 тис. га, або 88,6 %.

Сільське господарство району орієнтоване на вирощування переважно зернових та технічних культур, тваринництво.

Сільськогосподарську продукцію виробляють 25 господарських товариств, 3 приватні акціонерних товариства, 2 приватні підприємства, 76 фермерських господарств. У приватному секторі сільськогосподарську продукцію виробляють майже 16 тисяч господарств населення.

Головне місце серед сільськогосподарських культур належить зерновим та технічним культурам. За 9 місяців 2018 року виробництво зернових та зернобобових культур склало 844,4 тис.ц. і зросло у порівнянні із 2017 роком на 33,5 %. У звітному році під цією категорією культур збільшено посівні площі на 7095 га (28,8 %), також, зросла урожайність на 4,2 ц/га, або на 8,6%.

Поряд з цим, зменшились посівні площі під соняшником на 2192 га,під соєю - на 2935 га, під ярим ріпаком – на 220 га, під цукровим буряком – на 204 га.

 

Виробництво сільськогосподарських культур станом

на 01 жовтня 2018 року

Ситуація у галузі тваринництва щорічно змінюється, як і змінюються кількісні та якісні показники. В сільськогосподарських підприємствах збільшено продуктивність худоби, валове виробництво молока, м’яса. Збільшено реалізацію м’яса свиней. Основним завданням в галузі тваринництва є збільшення кількості поголів'я сільськогосподарських тварин, підвищення продуктивності та племінних якостей, збільшення валового виробництва тваринницької продукції. Наявність в районі значних обсягів природних пасовищ та сінокосів дає змогу створити міцну кормову базу. Зростання абсолютної кількості ВРХ та корів (в тому числі) забезпечує зростання виробництва молока та м’яса. Значне зменшення – на 2143 голів (67,5%) свиней є наслідком погіршання не лише виробничих показників роботи тваринницької галузі, але й скорочення чисельності працюючих, зменшення доходів сільського населення через зменшення рівня заробітної плати працівників тваринницької галузі.

 

Поголів’я сільськогосподарських тварин станом на 01 жовтня 2018 року

Станом на 1 жовтня 2017 року поголів'я великої рогатої худоби у реформованих господарствах склало 4,1 тис., в т.ч. поголів'я корів – 1,7 тис, свиней – 1,0 тис. голів.

 

Виробництво продукції тваринництва підприємствами

Липовецького району за 9 місяців 2018 року

Молоко, т

М'ясо, т

Фактично

Відносне відхилення,

до 2017 р

Фактично

Відносне відхилення, до 2017 р

7765

-3,0

873

-4,4

 

У районі проводиться цілеспрямована робота на подальший розвиток галузі тваринництва, зокрема, м'ясного і молочного скотарства. Це дасть можливість на перспективу забезпечити збільшення виробництва продукції тваринництва.

Найбільш органічним структурним елементом ринкової економіки є малий бізнес. Цей сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Сучасна практика господарювання і світовий досвід показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств та їх оптимальне співвідношення. Малий бізнес, що постійно змінюється, є найбільш динамічним елементом структури народного господарства.

Показники розвитку малого і середнього бізнесу на 01.10.2018 р

Сучасний стан розвитку малого і середнього підприємництва Липовецького району залишається недостатнім. Показники економічної діяльності цього важливого сектора економіки, структура і динаміка розвитку й розміщення, територіальна організація потребують подальшого вдосконалення. Ця форма господарювання приваблює простою та більш доступною процедурою реєстрації, меншим податковим навантаженням та відсутністю необхідності подання статистичної звітності. Простота, мінімальність витрат на оформлення процедур обліку та звітності у цієї категорії підприємців дає можливість залучати до роботи вагому частину працездатного населення і розвивати власну справу.

Беручи за основу матеріали аналізу стану розвитку бізнесу у районі органами виконавчої влади району на постійній основі реалізується комплекс заходів, спрямованих на нівелювання негативних факторів розвитку. Завдяки проведеній роботі повністю ліквідовані регуляторні бар’єри. Створений сприятливий інвестиційний клімат, завдяки чому протягом останніх років у районі реалізовано масштабні інвестиційні проекти як великими підприємствами так і підприємствами малого та середнього бізнесу. Забезпечена чітка взаємодія дозвільних органів з метою реалізації законодавства України у сфері дозвільної діяльності. Наступним кроком органів місцевої влади у подоланні існуючих диспропорцій у розвитку малого бізнесу району є відкриття Центру надання адміністративних послуг. Окремі адміністративні послуги, які будуть надаватись як юридичним так і фізичним особам, зайнятим у приватному бізнесі, покликаних забезпечити роботу суб’єктів підприємницької діяльності на якісно вищому рівні. Робота у цьому напрямі проведена значна і продовжується. Протягом започаткування цієї нової форми роботи, будуть відпрацьовуватись усі пропозиції та буде залучатись до співпраці широке коло зацікавлених сторін.

За 10 місяців звітного року ЦНАпом надано 11158 послуг, з яких 6053 надано його територіальним підрозділом. Протягом звітного року зменшилась кількість послуг із державної реєстрації речових прав та їх обтяжень. У першу чергу це пов’язано із обмеженням доступу двом реєстраторам до ДРРПНМ у сукупності на 12 місяців. Крім того, на території району працюють ще 6 державних реєстраторів прав на нерухоме майно, що значно розвантажило цей напрямок роботи у ЦНАП.

 

Показники роботи Центру надання адміністративних послуг станом на 01 жовтня 2018 року

Районна державна адміністрація, розуміючи ключові фактори, які визначають слабкість життєдіяльності малого бізнесу, його нестійкість, запрошує до співпраці суб’єктів малого та середнього бізнесу, до самоорганізації. Крім того, пропонує брати участь у вітчизняних та зарубіжних проектах професійної підготовки та ефективної перепідготовки управлінських кадрів. Саме підготовка кадрів відіграє важливу роль в розвитку та ефективному управлінні малими підприємствами.

Соціальна політика органів виконавчої влади району як у минулі періоди, так і в подальшому буде здійснюватися на основі проведення активної політики на ринку праці, підвищенні життєвого рівня населення, реалізації державних гарантій щодо зайнятості громадян, які потребують соціального захисту.

У 2018 році тривав процес зростання рівня заробітної плати. Номінальна середньомісячна заробітна плата за ІІІ квартал 2018 року, нарахована на одного штатного працівника, порівняно з 2017 роком (5313 грн) підвищилась на 10,7% і становила 6274 грн. у середньому до середньо обласного рівня (8066 грн) цей показник склав 77,8%.

Сьогодні існують величезні перекоси в оплаті праці як за галузями, так і усередині них за професійно-кваліфікованими групами працівників. Найбільша диференціація заробітної плати між працівниками підприємств і їх керівниками.

 

Середньомісячна заробітна плата по підприємствах реального сектору економіки Липовецького району

Серед доходів населення на першому місці стоять доходи від особистого підсобного господарства, на другому плані допомоги, дотації і компенсації. Таким чином, заробітна плата як економічна категорія, все менш виконує свої основні функції відтворювання робочої сили і стимулювання праці. Вона фактично перетворилась на варіант соціальної допомоги, яка практично не пов’язана з результатами праці. Це призвело до того, що організація виробництва позбавилася одного з могутніх важелів підвищення ефективності та повноправності виходу на світовий ринок. Тому, щоб заробітна плата виконувала свою стимулюючу функцію, повинен існувати прямий зв'язок між рівнем і кваліфікацією працівника, складністю виконуваної роботи, ступенем відповідальності.

 

Співвідношення створених та ліквідованих робочих місць за 9 місяців 2018 року

У звітному періоді відзначається негативна тенденція щодо співвідношення створених та ліквідованих робочих місць. У досліджуваному періоді було ліквідовано 138, а створено 121 нове робоче місце. При цьому, баланс склав -17 робочих місць. Це свідчить про продовження негативної тенденції щодо призупинення підприємницької діяльності та ліквідації робочих місць для найманих працівників.

Тому районна державна адміністрація протягом звітного року реалізовувала комплекс, спрямованих на досягнення гідного життя громадян, через реалізацію державної політики підвищення доходів населення – заробітної плати, різних видів соціальної допомоги, пенсій, стипендій, пільг тощо. Тенденція до зростання доходів населення та середньомісячної заробітної плати буде збережена і надалі. Покращала ситуація у районі щодо забезпечення своєчасності виплати заробітної плати. Станом на 1листопада 2018 року в районі відсутня заборгованість з виплати заробітної плати.

 

Іноземні інвестиції у 2018 році

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 липня 2018 року становить майже 5,3 млн. дол., що складає 2% у загальнообласному підсумку цього показника. Зміна сум у періодах відбувається за рахунок коливання курсових різниць іноземних валют та вилучення із статутного капіталу основних фондів одним із сільськогосподарських виробників району.

Інвестиції надійшли від нерезидентів у розвиток підприємств агропромислового комплексу.

У сфері внутрішньої торгівлі району тривають процеси, спрямовані на формування цивілізованої інфраструктури споживчого ринку, здатного забезпечувати достатній рівень обслуговування населення відповідно до його потреб. Вона характеризується відсутністю товарного дефіциту, високим рівнем насиченості товарів продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних послуг для населення, що є важливим чинником розвитку бізнесу та реальним джерелом наповнення бюджету всіх рівнів, створенням нових робочих місць для працевлаштування населення.

Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню за 6 місяців 2018 року в цілому становив 44,7 млн.грн. і проти відповідного періоду минулого року індекс фізичного товарообороту зріс на 8,5%.

Забезпечення населення продовольчими і непродовольчими товарами здійснюють 317 магазинів і кіосків, 54 заклади ресторанного господарства (включаючи шкільні їдальні та буфети). В структурі торгової мережі відбулися суттєві зміни за рахунок поширення роздрібної торгівлі підприємцями - фізичними особами. Із загальної кількості 82 % магазинів та 38,9 % закладів ресторанного господарства належать підприємцям-фізичним особам.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків формується більше 50% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків 23% обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів. У районі функціонує 5 ринків на 574 торгових місця. Загальна площа ринків складає 4539 кв. м, під торгівлю зайнято 3154 кв. м, або 69,5 %. Крім того, робота трьох постійно діючих ярмарків на 114 торгових місцях сприяє задоволенню потреб населення у споживчих товарах та стабілізації цінової ситуації на ринку товарів повсякденного вжитку.

У цілому діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг різних форм власності направлена на модернізацію, технічне переоснащення, приведення у відповідність до вимог сучасного дизайну підприємств торгівлі та ресторанного господарства, подальше досягнення високого рівня якісного обслуговування населення, представлення широкого асортименту товарів та надання різноманітних послуг з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду розвитку торговельних відносин та реалізації послуг.

 

Показники надання не фінансових послуг

За 6 місяців 2018 року підприємствами сфери не фінансових послуг реалізовано послуг ( у ринкових цінах) на суму 11,5 млн.грн.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств району у поточному 2018 році має позитивний сальдовий результат. За 8 місяців звітного року експортовано продукції на суму 7224,5 тис.дол. США, імпортовано – на 170,5 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі склало 7054,1 тис. дол.США. Найбільшу питому вагу у експорті склали продовольчі товари та сировина.

Зовнішньоекономічна діяльність за 8 місяців 2018 року

Доходи місцевих бюджетів Липовецького району (з урахуванням загального та спеціального фондів) за 9 місяців 2018 року склали 296,6 млн.грн., з яких понад 73,4%, або 217,8 млн.грн. становлять офіційні трансферти.

Окремі показники бюджету району

У структурі податкових надходжень 51,4 % складає сума податку з доходів фізичних осіб (40,2 млн.грн.), 20,5 % (16,3 млн.грн.) - надходження від орендної плати за землю.

 

Фактичні надходження до місцевого бюджету за видами доходів

Забезпечується в повному обсязі фінансування захищених статей бюджету, зокрема, повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії, трансфертних виплат населенню (стипендій, пільгових пенсій тощо). За оперативними даними прострочена кредиторська заборгованість із зазначених виплат відсутня.

Протягом 9 місяців 2018 року органами Пенсійного фонду України у Вінницькій області забезпечено вчасну та у повному обсязі виплату пенсій та грошової допомоги 11315 пенсіонерам у законодавчо визначені терміни. Виплата пенсій пенсіонерам проводиться через банківські установи та через виплатні об’єкти поштового зв’язку.

Середній розмір пенсії, станом на 01.10.2018 року, становить 1931 грн. 55 коп, що на 78 грн. 18 коп або 4,2 % більше у порівнянні з 01.10.2017 року.

 

Пенсійне забезпечення

За 9 місяців поточного року призначено 53303 тис.грн. субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. За субсидіями звернулось 5535 домогосподарств, фактично призначено - 5133 домогосподарствам.

 

Житлові субсидії у 2018 році

Загальна кількість безробітних громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості з питань працевлаштування протягом 2018 року становить 855 осіб, з яких 560 осіб зареєстровані у 2017 році. В порівнянні з відповідним періодом 2017 року зареєстровано на 88 осіб більше. На 01.10.2018 року на обліку перебуває 342 безробітних.

За сприяння служби зайнятості у звітному році працевлаштовано 577 незайнятих громадян, які перебували на обліку. Пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 202 осіб, надано профорієнтаційних послуг 1098 особі, залучено до громадських робіт 162 осіб.

Боротьба з корупцією наразі є одним із найпріоритетніших питань державної політики України. Донедавна система державних закупівель була однією із найбільш корумпованих ланок, яка трималася лише на особистих домовленостях і закритості, що відкривало широкі можливості для різного роду махінацій, і залишало за бортом достойних учасників процесу, які бажали працювати прозоро.

 

Електронні торги у 2018 році

Всі бачать все - таким став головний принцип творців системи електронних державних закупівель ProZorro. Система ProZorro і справді дозволила тримати всю інформацію про закупівлі у відкритому вигляді. Сьогодні будь-який громадянин України, а не лише учасник тендерів, може слідкувати за чесністю державних закупівель. Впровадження електронної системи ProZorro, з одного боку, зменшує корупцію, а з іншого – підвищує ефективність закупівель. За рахунок росту конкуренції зменшується ціна і підвищується якість. 

За 9 місяців 2018 року розпорядники бюджетних коштів (районний бюджет) прийняли участь у 424 електронних торгах. З них 408- це допорогові торги. У бюджеті на ці видатки передбачалось 22611,9 млн.грн. Завдяки проведеним процедурам економія коштів склала 931,2 тис.грн.

 

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ НА 2019 РІК

Цілі та завдання Програми соціального і економічного розвитку Липовецького району на 2019 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова редакція) пріоритетних стратегічних напрямків та створення умов для забезпечення соціальної стабільності шляхом:

- розвитку високотехнологічних конкурентоспроможних виробництв;

- впровадження в економіку району розробок та досягнень вітчизняної науки, посилення мотивації до інноваційної діяльності та технічного переоснащення виробництва;

- нарощування продуктивності агропромислового комплексу;

- збільшення експорту з високою часткою валової доданої вартості;

- реалізації інфраструктурних проектів;

- збільшення внутрішнього попиту за рахунок зростання доходів населення та активізації інвестиційних процесів.

Базовими принципами діяльності органів влади, бізнесу та суспільних інституцій у напрямі забезпечення економічного зростання є:

- орієнтація на використання передусім власних ресурсів;

- всебічне сприяння розвитку підприємницької діяльності;

- гарантування й захист прав власності;

- покращення підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі - розвиток системи освіти впродовж життя;

- збільшення кількості зайнятих з одночасним зменшенням частки неформальної зайнятості;

- створення умов для зайнятості населення та забезпечення гідної оплати праці,

- захист навколишнього середовища і підвищення екологічної безпеки;

- викорінення корупції на усіх рівнях та детінізація економіки;

- забезпечення гострих потреб галузі охорони здоров'я та формування здорового способу життя,

- збереження регіональних традицій та розвитку української культури;

- підвищення ефективності заходів протидії злочинності, у тому числі у сфері економіки.

 

ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись через реалізацію пріоритетів у визначених цілях, а саме: забезпечення територіальної цілісності та зміцнення обороноздатності держави, збереження миру та спокою на території області; економічного зростання; раціонального природокористування та безпеки життєдіяльності людини, а також розвитку соціально-гуманітарної сфери та громадянського суспільства.

Ціль І. Підтримка зміцнення обороноздатності держави, формування правосвідомості громадян

Пріоритет 1. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством в галузі оборони та мобілізаційної підготовки.

Пріоритет 2. Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

Ціль ІІ. Захист населення району від наслідків надзвичайних ситуацій та забезпечення функціонування регіональної підсистеми державної системи цивільного захисту

Пріоритет 1. Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Ціль ІІІ. Зростання конкурентоспроможності економіки району. Забезпечення умов сталого економічного розвитку.

Пріоритет 1. Розвиток промислового комплексу району, активізація інноваційних процесів та створення сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності в районі.

Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу шляхом ефективного використання природних та людських ресурсів, впровадження новітніх та енергоощадних технологій у виробництво, переробку та інфраструктуру зберігання продукції.

Пріоритет 3. Стимулювання розвитку малих форм господарювання та кооперації на селі.

Пріоритет 4. Стимулювання розвитку сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних розробок.

Пріоритет 5. Здійснення заходів з ефективного використання водних ресурсів району.

Пріоритет 6. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій в системі життєзабезпечення населених пунктів.

Пріоритет 7. Подальше формування позитивного інвестиційного іміджу області. Популяризація інвестиційного порталу Вінниччини через соціальні мережі та офіційні веб-портали європейських партнерів

Пріоритет 8. Підвищення якості обслуговування в сфері торгівлі та послуг.

Пріоритет 9. Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу.

Пріоритет 10. Розвиток транспортної інфраструктури в районі.

Пріоритет 11 . Подальший розвиток міжрегіонального, міжнародного та транскордонного співробітництва.

Пріоритет 12. Підвищення рівня доходів населення, посилення боротьби з тіньовою зайнятістю. Ефективність ринку праці.

 1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення

Пріоритет 1. Забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти і науки.

Пріоритет 2. Дооснащення газових котелень котлами на альтернативних видах палива та виведення їх з підвальних приміщень у загальноосвітніх навчальних закладах.

Пріоритет 3. Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Пріоритет 4. Підвищення якості та ефективності спеціалізованої і технологічної медичної допомоги (ІІ рівень).

Пріоритет 5. Зниження смертності хворих району від серцево-судинної патології шляхом участі у реалізації субпроекту Світового банку "Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, яка направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією".

Пріоритет 6. Соціальний захист окремих категорій громадян.

Пріоритет 7. Соціальна підтримка учасників АТО/ООС та їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, а також сімей героїв Небесної Сотні з Вінниччини.

Пріоритет 8. Забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході України.

Пріоритет 9. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп.

Пріоритет 10. Забезпечення ефективної роботи у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Пріоритет 11. Ефективне функціонування соціальної сфери.

Пріоритет 12. Реалізація програм доступного житла для мешканців району.

Пріоритет 13. Забезпечення всіх категорій споживачів питною водою, приведеною до стандартів якості.

Пріоритет 14. Забезпечення міжнародного співробітництва у сфері соціальної та молодіжної політики.

Пріоритет 15. Реалізація заходів з розвитку фізичної культури та спорту.

Пріоритет 16. Збереження культурної спадщини, сприяння розвитку культури і мистецтва та креативних індустрій. Забезпечення міжнародної співпраці у культурній сфері.

Пріоритет 17. Розвиток туристичної галузі.

Пріоритет 18. Сприяння розвитку вітчизняного книговидання та розповсюдження, популяризації читання.

Пріоритет 19. Забезпечення міжконфесійної та міжнаціональної злагоди в районі.

 1. Екологічна безпека навколишнього середовища

Пріоритет 1. Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу району.

 1. Розвиток громадянського суспільства

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та інститутами громадянського суспільства.

Пріоритет 2. Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування патріота і громадянина.

Пріоритет 3. Забезпечення конституційних прав та інтересів громадян. Посилення заходів щодо запобігання корупції.

Пріоритет 4. Проведення аналізу ефективного використання бюджетних коштів в ході виконання районних програм.

Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки програм (заходів) з комплексного розвитку територій.

Пріоритет 6. Розвиток самодостатніх і спроможних територіальних громад та їх об’єднань.

Пріоритет 7. Впровадження технологій е-урядування та е-демократії в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування регіону.

 

Ризики та можливі перешкоди

Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці району:

Зовнішні загрози розвитку району:

 • ескалація бойових дій на Сході України, яка може призвести до погіршення очікувань і негативних соціально-економічних наслідків;
 • загострення суспільно-політичної ситуації в країні в умовах зростання негативних очікувань та протистоянь;
 • повільне впровадження структурних реформ, передбачених спільною програмою України з МВФ, та затримка або припинення надходження фінансування від міжнародних донорів;
 • не продовження співпраці з МВФ або нові умови співробітництва на менш вигідних для України умовах;
 • погіршення умов на глобальних фінансових ринках;
 • зниження надходжень від експорту у зв’язку із збереженням низьких цін на світових сировинних ринках;
 • не прийняття Верховною Радою законів, спрямованих на забезпечення стабільності фінансового сектору України, розбудову інституційної спроможності регуляторів фінансового ринку та захист прав споживачів фінансових послуг та інвесторів;
 • згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період;
 • значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у виконанні місцевих бюджетів, бюджету Пенсійного фонду, інших фондів державного соціального страхування;
 • посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку;
 • посилення інфляційного тиску у зв’язку із зміною адміністративно-регульованих тарифів на енергоносії та збільшенням фінансування поточних видатків соціального спрямування, що може призвести до обмеження державних інвестицій та зростання боргового навантаження;
 • зміна структури виробництва електроенергії учасниками оптового ринку електроенергії, яка регулюється ДП "Енергоринок";
 • нарощування негативних інфляційних очікувань населення;
 • ризик реалізації популістських заходів в соціальному напрямі, особливо упродовж періодів очікуваного посилення політичної активності;
 • обмеженість доступу до сучасних енергоефективних технологій (значний термін окупності і на фоні дорогих кредитних ресурсів).

Внутрішні чинники, які можуть призвести до загрози розвитку:

 • недосягнення запланованих темпів росту обсягів виробництва та реалізації продукції;
 • переведення великих платників на обслуговування до Центрального офісу великих платників ДФС;
 • зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у платників;
 • збереження низької кредитної активності комерційних банків;
 • призупинення реалізації програм поліпшення доступу до кредитів, послаблення формування довгострокових інвестиційних ресурсів;
 • зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок внутрішніх ресурсів;
 • обмежена державна підтримка з реалізації інвестиційних проектів та розвитку галузей сільського господарства;
 • фактори пропозицій продовольчих товарів: зміна погодних умов, зміна епізоотичної ситуації чи введення торговельних обмежень, які можуть суттєво впливати як на урожай сільськогосподарських культур та показники тваринництва, так і на можливості щодо експорту цієї продукції;
 • несприятлива цінова ситуація на ринках сільгосппродукції, матеріальних та фінансових ресурсів;
 • збільшення рівня трудової міграції та загострення ситуації з трудовою діяльністю в сільській місцевості, що позначатиметься на зменшенні потенціалу людських ресурсів в районі;
 • висока питома вага сільського господарства та харчової промисловості в структурі доданої вартості (понад 60%);
 • тенденція щодо збільшення питомої ваги сировини в товарній структурі експорту;
 • турбулентність ситуації на ринку праці (2-3 роки дії різнонаправлених тенденцій);
 • недосконалість логістичної інфраструктури;
 • стихійна урбанізація на фоні складної демографічної ситуації в сільській місцевості.

 

ЗАХОДИ

з реалізації Програми економічного і соціального розвитку Липовецького району на 2019 рік

 

№ з.п.

Перелік заходів

Виконавець

Обсяг фінансування, грн.

Примітка

VI. Розвиток громадянського суспільства

Пріоритет 1. Інформаційне забезпечення державної політики, підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства та рівня взаємодії органів місцевої влади із ЗМІ та інститутами громадянського суспільства.

 

1.

Забезпечення статистичною інформацією органів виконавчої влади Липовецького району

Райдержадміністрація

2157,00

 

 


 

             

Додаток 1

 

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ
 ДО ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛИПОВЕЦЬКОГО району (міста) на 2019 рік (ф1н)

                 

Показники

Одиниця виміру

 2017 рік звіт (стат.)

2018 рік очік. викон.*

2018 р. очік.вик. у % до 2017 р.*

2018 р. очік.вик. до 2017 р., +,-*

2019 рік прогноз*

2019 р. прогноз у % до очік.вик. 2018 р.*

2019 р. прогноз до очік.вик. 2018 р., +,-*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Фонд оплати праці штатних працівників, зайнятих економічною діяльністю*

тис. грн.

320435,50

291495,60

91,0

-28939,90

337938,00

115,9

46442,4

1.1.Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

5369

6495

121,0

1126,0

7550

116,2

1055,0

1.2.Чисельність працівників, зайнятих економічною діяльністю всього (штатних працівників)

осіб

4973

3740

75,2

-1233

3730

99,7

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

* - в комірки, виділені сірим кольором не вносити значення! заведено формулу! показник обраховуватиметься автоматично

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Юрій Тітенко

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   4

Kubik-Rubik Joomla! Extensions