Договір про медичне обслуговування населення

ДОГОВІР

 

про медичне обслуговування населення

м.Липовець                                             .                           08.01.2014 року

Липовецька РДА (далі - Головний розпорядник бюджетних коштів ) в особі голови РДА - Грищука Анатолія Васильовича , що діє на підставі Закону України « Про місцеві державні адміністрації» і КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ради Вінницької області (далі - Заклад) в особі - головного лікаря Казімірко Аделі Нестерівни, що діє на підставі - розпорядження Липовецької районної ради №8 від 26.01.11 р. та Статуту КЗ ЦПМСДуклали цей договір про наступне:

І.Предмет Договору 1.1.Заклад здійснює у 2014 році медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги населенню Липовецького району, які входять до сфери обслуговування району.

1.2.                                  Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює фінансове забезпечення у 2014 році наданої Закладом первинної медичної (медико- санітарної) допомоги Населенню.

II. Обсяг медичної допомоги

2.1.Заклад повинен забезпечити надання первинної медичної (медико- санітарної) допомоги Населенню в повному обсязі згідно з Додатком 1.

2.2.Обсяг медичної допомоги може бути змінений на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

III. Індикатори якості медичної допомоги

3.1.   Індикаторами якості медичної допомоги Населенню є ретроспективні кількісні та якісні показники, що випливають із стандартів надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Населенню.

3.2.                    Якість         медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно- правовим актам, які регламентують порядок надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги закладах охорони здоров’я України.

ІУ.Обсяг видатків

4.1.Обсяг видатків на забезпечення надання медичної допомоги населенню становить 9327200,00 грн.( Дев»ять мільйонів триста двадцять сім тисяч двісті грн..00 коп.).

4.2.Обсяг видатків може змінюватись у разі потреби у перерозподілі асигнувань Головного розпорядника бюджетних коштів.

 

4.3.Фінансове забезпечення медичного обслуговування Населення здійснюється Головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до затвердженого кошторису та плану асигнувань, та плану використання бюджетних коштів шляхом взяття бюджетних зобов’язань Закладом як бюджетної установи або одержувачем бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених за бюджетною програмою Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги код - 080800.

У.Права та обов’язки сторін, їх відповідальність

5.1.Головний розпорядних бюджетних коштів зобов’язаний:

5.1.1.Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити на своєму офіційному веб - сайті Інформацію про його укладання.

5.1.2.                           Надавати        Закладу інформацію необхідну для медичного обслуговування населення.

5.2.                           Головний         розпорядник бюджетних коштів має право:

5.2.1.     У разі отримання інформації про факти неякісного медичного обслуговування Населення ініціювати звернення до компетентних державних органів про перевірку Закладу, в частині організації медичного обслуговування.

5.2.2.Ініціювати змінення обсягу видатків на забезпечення надання медичної допомоги Населенню на підставі факторів (економічних, демографічних, екологічних тощо) які впливають на обсяг медичної допомоги та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

5.2.3.                          Вчиняти         інші дії передбачені законодавством для організації надання медичного обслуговування населення.

5.3.  Заклад зобов’язаний:

5.3.1.Забезпечити надання медичного обслуговування медичними працівниками, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідальність єдиним кваліфікаційним вимогам.

5.3.2.              Бути   неприбутковою організацією.

5.3.3.Забезпечувати дотримання вимог стандартів та нормативно-правових актів, які діють на території України і регулюють порядок надання медичного обслуговування.

5.3.4.Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити у доступних для Населення місцях у закладах охорони здоров’я інформацію щодо укладання цього Договору.

5.4.Заклад охорони здоров’я має право:

5.4.1.            Для      надання медичної допомоги Населенню залучати лікарів загальної практики - сімейних лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.

5.4.2.                           Вчиняти         усі дії передбачені законодавством для надання медичної допомоги населенню.

5.5.         У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

 

5.6.             Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди в судовому порядку.

УІ.Строк дії Договору

6.1.                Цей       Договір набирає чинності з 08.01.2014 року і діє в межах бюджетного року.

6.2.             Цей        Договір укладається і підписується у 2-ох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

VII. Інші умови

7.1.                          Будь-які   зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

VIII.  Додатки до Договору

8.1.                                   Невідємною  частиною цього Договору є:

Додаток 1

 

IX.  Місцезнаходження та реквізити сторін

 

Головний розпорядник

бюджетних коштів:                                                          Заклад:

 

Липовецька РДА м.Липовець, вул.. Леніна 38 р/р 35312016018173 код 03084701

 

КЗ «ЦГІМСД»

м.Липовець, вул..Пирогова 9 р/р 35411001078104 код 37336813

 

Додаток № 1

 

до договору від 08.01.2014 р.

Обсяг первинної медичної (медико-санітарної) допомоги на 2014 рік

1 .Первинна медична (медико-санітарна) допомога населенню Липовецького району в кількості 39133 на 2014 рік становить:

надання в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики - сімейним лікарем, а саме: надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

 

2. Медичне обслуговування населенню надаються за адресою:

 

Назва установи

Адреса

Прийом в закладі

Робота на дому

Липовецька АЗПСМ

м.Липовець ул...Пирогова,9

8.00-16.00

12.00-16.00

Турбівська АЗПСМ

смт.Турбів ул...Миру,86

8.00-16.00

12.00-16.00

Зозівська АЗПСМ

с.Зозів ул..Леніна,39

8.00-16.00

12.00-16.00

Вахнівська АЗПСМ

с.Вахнівка ул..60-річчя Жовтня,20

8.00-16.00

12.00-16.00

Козинецька АЗПСМ

с.Козинці

ул..Перемоги,32

8.00-16.00

12.00-16.00

Староприлуцька

АЗГІСМ

с.СТ.Прилука

ул..Гагаріна,59

8.00-16.00

12.00-16.00

Щасливецька

АЗПСМ

с.Щаслива ул..Будьоного,1

8.00-16.00

12.00-16.00

Росошанська

АЗПСМ

с.Росоша

вул..Карла Маркса,42

8.00-16.00

12.00-16.00

Приборівська

АЗПСМ

с.Приборівка вул.НабережнаД а

8.00-12.00

12.00-16.00

Новоприлуцька

АЗПСМ

с.Н.Прилука вул.1-го Травня,4

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Славна

с.Славна

вул.Пирогова,22

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Ясенки

с.Ясенки

вул. 1-го Травня,21

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Білозерівка

с.Білозерівка вул.Поповича,30 а

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Біла

с.Біла

вул.Леніна,852

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Журава

с.Журава

вул.ГІеремогиДО

8.00-12.00

12.00-16.00

 

/

 

ФП с.Шендерівка

е.Шендерівка

вул.Щорса,36

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Вікентіївка

с.Вікентіївка

вул.К.Маркса,47

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Чупринівка

с.Чупринівка

вул.Щорса,7

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Берестівка

с.Берестівка вул.Л.У країнки,24

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Кам’янка

с.Кам’янка вул.Ілліча,28

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Нарцизівка

с.Нарцизівка

вул.Перемоги,17

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Теклинівка

с.Хороша

вул.Струтинського,7

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Соболівка

с.Соболівка

вул.ЧервонопрапорнаДІ

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Війтівці

с.Війтівці

вул.Гоголя,22

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Косаківка

с.Косаківка вул.Шкільна,1а

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Кобильня

с.Кобильня вулЛ-го Травня,16

8.00-12.00

12.00-16.00

ФП с.Богданівка

с.Богданівка

вул.Перемоги,18/2

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Попівка

с.Попівка вул.ЛенінаД 1

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Сиваківці

с.Сиваківці

вул.бО-річчя Жовтня,ЗО

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Лозувата

с.Лозувата

вул.ЛенінаДО

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Нападівка

с.Нападівка

вул.КалінінаДб

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Брицьке

с.Брицьке

вул.Перемоги,4

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Лукашова

с.Лукашова

вул.ЛенінаД

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Вербівка

с.Вербівка

ву л. !У1 а я ко вс ь ко го,7 4

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Скитка

с.Скитка

вул.Садова,31

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Зозівка

с.Зозівка

вул.Червоноармійська,3

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Троща

с.Троща

вул.Леніна,5

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП

с.Константинівка

с.Константинівка

вул.Гонти,2

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАП с.Струтинка

с.Струтинка

вул.Леніна,2

8.00-12.00

12.00-16.00

ФАТІ с.Іванька

с.Іванька

в\ і Коіовського,15

8.00-12.00

12.00-16.00

 

 Липовець

вул ПривокзальнаД8

8.00-12

12.00-16.00

 

 

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   33

Kubik-Rubik Joomla! Extensions