Про розподіл обов'язків між головою райдержадміністрації, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації

У К Р А Ї Н А

ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від «25» квітня 2014 р.                                                                                          № 65 - рк

 

 

Про розподіл обов’язків між головою райдержадміністрації,

першим заступником голови, заступником голови та

керівником апарату райдержадміністрації

 

Відповідно до Законом України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації «Про структуру райдержадміністрації» від 25 грудня 2013 року № 196-рк, у зв’язку з кадровими змінами та виробничою необхідністю:

 

1.Затвердити розподіл обов’язків між головою райдержадміністрації,
першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації згідно з додатками 1-3.

 

2.Покласти на першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації відповідальність за здійснення повноважень   структурними підрозділами райдержадміністрації, контроль за реалізацією   делегованих повноважень виконавчими органами міської, селищної та сільських рад, координацію діяльності районних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, підприємств, установ та організацій, додається.

 

3.     Установити, що:

3.1.Доручення і вказівки першого заступника голови, заступника  голови та керівника апарату райдержадміністрації з питань,  що  належать  до  їх  компетенції  є  обов’язковими для виконання структурними підрозділами       райдержадміністрації, відповідними підприємствами, установами та організаціями.

3.2. У разі відсутності голови райдержадміністрації його обов’язки виконує перший заступник голови райдержадміністрації.

3.3. У разі відсутності першого заступника голови райдержадміністрації чи заступника голови райдержадміністрації здійснення їх повноважень забезпечується посадовими особами згідно з додатком 3.

3.4.  У разі відсутності керівника апарату райдерадміністрації його обов’язки виконує заступник керівника апарату - начальник організаційного відділу райдержадміністрації.

4. Розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл обов'язків між головою райдержадміністрації, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації» від 01 лютого 2013 року
№ 37-рк  визнати таким, що втратило чинність.

 

5.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

                                                                              

 

 


Голова районної державної

     адміністрації                                                                                 І. ДЕМИХІН


 

 


 ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

від «25» квітня 2014 р. № 65 - рк

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВЯЗКІВ

між головою райдержадміністрації, першим заступником,

заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації

 

 

Голова райдержадміністрації

Демихін І.П.

 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її  діяльністю, відповідає за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, їх заступників, начальників відділів, завідувачів секторами та спеціалістів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації  відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

Погоджує відповідно до чинного законодавства призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня.

Здійснює, в межах повноважень, керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною в районі. Координує взаємодію райдержадміністрації з Липовецько-Погребищанським ОРВК, органами суду, прокуратури,  адвокатури,  внутрішніх  справ,  служби  безпеки,  міжрайонним відділенням державної фінансової інспекції, Липовецьким відділенням Іллінецької міжрайонної державної податкової інспекції Вінницької області ДПС, управлінням юстиції, Управлінням Державної казначейської служби України у Липовецькому районі.

Спрямовує і контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів виконавчої влади в районі. Сприяє органам місцевого самоврядування у виконанні власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними делегованих повноважень державної виконавчої влади.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» представляє райдержадміністрацію у відносинах з районною радою, іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами в Україні та за її межами.

Утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Забезпечує формування проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району та подання їх на розгляд сесії районної ради.

Виступає розпорядником коштів у межах затвердженого бюджету. Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на райдержадміністрацію.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

  

Очолює:

-   Колегію районної державної адміністрації;

-   Комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків,
внесення інших обов'язкових платежів;

-Районну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

-   Комісію з питання захисту прав дитини;

-   Комісію з питань розгляду звернень громадян;

-Робочу групу з перевірки додержанням вимог чинного законодавства
у сфері регулювання земельних відносин,  раціонального використання та
охорони земель;

-   Робочу групу з питань проведення аналізу причин безприбуткової діяльності суб'єктів підприємництва та стану їх розрахунків з бюджетом і державними цільовими фондами;

-   Робочу групу з проведення перевірки законності продажу основних фондів підприємств, установ, майнових комплексів району;

-   Штаб для координації роботи із забезпечення дотримання лімітів
споживання природного газу, переводу споживачів на використання резервних видів палива;

-   Тристоронню соціально-економічну раду.

 

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

Дмитрів О.В.

 

Відповідає за реалізацію в районі агропромислової політики, реформування аграрного сектора економіки, координує роботу у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності.

Забезпечує контроль за виконанням Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, доручень голови райдержадміністрації та рішень районної ради з питань агропромислового розвитку, економічної і промислової політики, енергозабезпечення та енергозбереження.

Організовує роботу і впровадження структурної, технологічної політики в агропромисловому комплексі, реалізації державної політики щодо підтримки сільськогосподарського виробництва, сприяє формуванню на території району інтегрованих структур виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, прозорої та конкурентної ринкової інфраструктури щодо матеріально-технічного забезпечення та ринків збуту продукції агропромислового комплексу. Здійснює заходи з налагодження ефективної роботи переробної галузі.

Відповідає за реформування системи економічних і промислово-виробничих відносин, структурної перебудови господарського комплексу, формування мережі ринкової інфраструктури, інформатизацію управлінської діяльності та створення умов для розвитку підприємництва, формування бюджетної політики щодо місцевих бюджетів, захисту прав споживачів. Відповідає за реалізацію в районі державної політики у галузях житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту, зв’язку, у сфері цивільного та шляхового будівництва, містобудування та архітектури, охорони праці, з питань зайнятості населення.

Організовує роботу з питань реалізації  в районі політики функціонування виробничої сфери в умовах реформування економіки, забезпечує реалізацію та залучення інвестицій у виробничу сферу району.

Забезпечує контроль за реалізацією в районі  державної політики щодо проведення земельної та аграрної реформи. Організовує впровадження політики соціальної розбудови сільської місцевості, виконання державних і регіональних замовлень з виробництва і заготівлі сільськогосподарської продукції.

Забезпечує взаємодію з підприємствами, організаціями, установами, розташованими на території району, незалежно від форм власності з питань, пов'язаних з сільськогосподарським виробництвом.

Здійснює контроль за реалізацією на території району державної політики в економічній сфері, в галузях промисловості, торгівлі та побутового населення району,  розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку району, проведення економічної експертизи та забезпечує контроль за їх реалізацією, забезпечує здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств району, що входять до основного кола звітності.

Організовує роботу з питань структурної перебудови містобудівного комплексу району здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції об’єктів, ліцензування спеціальних видів робіт у проектування та будівництві, забезпечення виконання завдань будівництва об’єктів житлового, дорожнього і цивільного призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовують на цю мету.

Організовує роботу з питань енергозабезпечення, енергозбереження сприяє погашенню заборгованості за наданні житлово-комунальні послуги та енергоносії.

Вносить і реалізує узгоджені пропозиції з реструктуризації та реформування підприємств переробної галузі, реформування окремих вище означених галузей, координує їх роботу та відповідає реалізацію у цих галузях кадрової політики.

Організовує роботу з питань погашення заборгованості із заробітної плати.

Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при роботі з таємними документами.

Координує роботу управління агропромислового розвитку, ветеринарної медицини, відділу Держземагенства, інспекції за­готівель і якості сільськогосподарської продукції, державного технічного нагляду, державної насіннєвої інспекції. Здійснює керівництво економічними службами райдержадміністрації з питань, що належать до їх компетенції.

Виконує обовязки голови райдержадміністрації у разі його відсутності.

 

Очолює:

- Підкомісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати на
 підприємствах, в організаціях усіх форм власності;

- Комісію з питань погашення податкового боргу з платежів до державного та місцевих бюджетів;

- Комісію     з     врегулювання     майнових     питань     реформованих сільськогосподарських підприємств;

       - Комісію по наданню у власність земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства;

-  Експертну комісію з експертизи цінних документів;

- Постійно   діючу   комісію   з   питань   поводження з   безхазяйними
відходами;

- Комісію з питань резервування зерна;

- Конкурсну комісію з питань підбору кадрів на державну службу;

-Протиепізотичну комісію;

- Координаційну раду з питань захисту прав споживачів, торгівлі та послуг;

- Комісію з питань дерегулювання підприємницької діяльності;

-Робочу групу з питань перегляду регуляторних актів;

- Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху в районі;

- Районну міжвідомчу Робочу групу з перевірки додержання законодавства у сфері державних закупівель;

- Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки.

-Координаційну раду з питань запровадження програми розвитку житлового будівництва в населених пунктах району;

-Робоча групу з питань державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності при здійсненні операцій з металобрухту;

-Районну комісію з визначення обсягів виділення
бюджетних коштів для проведення поточних та капітальних
ремонтів об’єктівсоціально-культурного призначення району;

- Комісію з питань виконання Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки;

- Комісію з питань споживання та розрахунків за природний газ та електроенергію;

- Спеціальну комісію з перевірки придатності до безаварійної експлуатації мереж та об'єктів житлово-комунального господарства комунальної форми власності;

- Постійно діючу комісію з питань вибору та вилучення земельних ділянок під будівництво;

-Комісію з питань енергетичної безпеки району;

- Комісію для обстеження земельних ділянок під господарськими будівлями та дворами колишніх колективних сільськогосподарських підприємств право власності на майно яких перейшло до інших суб’єктів господарювання;

- Районну комісію з питань підготовки підприємств, установ, організацій до осінньо-зимового періоду.

 

 

Заступник голови райдержадміністрації

Фурманюк О.М.

 

Відповідає за реалізацію в районі державної політики в соціальній, гуманітарній та суспільно-політичній сферах.

Забезпечує контроль за виконанням Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та рішень районної ради з питань соціального забезпечення та соціального захисту населення, соціального страхування із тимчасової втрати непрацездатності, освіти, науки, охорони здоров'я, культури і туризму, сім’ї, дітей та молоді, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, інформаційної діяльності, преси, зв’язками із громадськістю, координує роботу з реалізації державної мовної політики.

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади в гуманітарній сфері, організовує співпрацю з політичними партіями, громадськими організаціями, професійними спілками.

Забезпечує налагодження та ефективне здійснення політико-правової роботи в районі. Організовує роботу щодо сприяння проведення виборів і референдумів згідно з чинним законодавством.

Забезпечує укладання та виконання угод між райдержадміністрацією, об’єднанням організації роботодавців і профспілками. Організовує роботу з реалізації політики щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 Відповідає за реалізацію кадрової політики в підвідомчих управліннях та координує їх діяльність.

Взаємодіє з редакцією газети, співзасновниками якої є райдержадміністрація та районна рада, телерадіокомпанією.

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування з питань соціально-культурного розвитку територій.

Організовує розробку та контролює виконання програм соціального спрямування.

Організовує та контролює проведення заходів з охорони праці райдержадміністрації.

 

Очолює:

- Координаційну раду у справах дітей;

- Районну опікунську раду;

- Комісію   з       питань       сприяння       розвитку       вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження.

- Координаційну раду з питань профілактики і боротьби з наркоманією;

- Спостережну комісію;

- Координаційний комітет сприяння зайнятості населення;

- Комісію з питань надання роботодавцям дотації на створення додаткових   робочих   місць   для   працевлаштування   безробітних   та
одноразової    виплати    допомоги    по    безробіттю    для    організації
безробітним підприємницької діяльності;

- Комісію   з   питань   призначення   і   виплати   субсидій та   інших соціальних виплат;

- Надзвичайну протиепідемічну комісію;

- Координаційну  раду  з  питань  профілактики  раннього  виявлення
туберкульозу;

- Комісію у справах альтернативної (невійськової) служби;

- Координаційна рада з питань безпечної життєдіяльності населення району;

- Районну призовну комісію;

- Наглядову   раду   з   питань   реалізації   Програми   соціальної  та
професійної   адаптації   військовослужбовців   звільнених   у   запас   (або   у відставку);

-Тимчасову робочу групу із сприяння легалізації тіньової зайнятості населення району;

-Комісію з питань перевірки дотримання вимог законодавства з охорони праці та соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах та установах району;

-Міжвідомчу комісію з організованого забезпечення державної комплексної програми по боротьбі із злочинністю, соціальному захисту і працевлаштуванню громадян, звільнених з місць позбавлення волі;

- Районний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур;

- Комісію по сприянню Всеукраїнському перепису населення;

- Дорадчий орган у справах сімей, дітей та молоді.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації

Скоцький О.І.

 

Відповідає за організацію роботи  апарату райдержадміністрації.

Забезпечує контроль за дотриманням місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Конституції України, законів України, указів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації.

Забезпечує роботу:

З підбору та підготовки керівних кадрів місцевих органів виконавчої влади, державних службовців апарату райдержадміністрації, формування кадрового резерву та роботу з ним.

З кадровими документами, здійснює аналіз, добір, розстановку кадрів в районі згідно із затвердженою номенклатурою.

З підготовки документів на розгляд голови
райдержадміністрації, доведення розпорядчих документів голови райдержадміністрації та органів влади вищих рівнів до виконавців.

Забезпечує здійснення контролю за станом організаційної, кадрової роботи, діловодства та контролю за виконанням документів у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Організовує підготовку подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань та відзнаками обласного та районного рівнів.

Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, встановленого порядку роботи з таємними документами та документами з грифом «для службового користування».

Організовує аналіз нормативно-правових та розпорядчих актів структурних підрозділів райдержадміністрації, вносить голові райдержадміністрації пропозиції з цих питань.

Організовує відповідно до чинного законодавства роботу із зверненнями громадян і забезпечує взаємодію із засобами масової інформації.

Організовує взаємодію апарату райдержадміністрації з іншими підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, установами та об'єднаннями громадян. Забезпечує контроль за здійсненням   органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Забезпечує транспортне обслуговування райдержадміністрації. 

Несе відповідальність за комп'ютерне та програмне забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, зв'язок та обмін інформацією з установами, підприємствами, організаціями через мережу "Інтернет", а також матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Відповідає за реалізацію кадрової політики в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, координує їх діяльність в даному напрямку.

 

Очолює:

-  Районну евакуаційну комісію;

-  Комісію з питань нагород при райдержадміністрації;

-  Комісію з питань визначення претендентів для занесення на районну
Дошку пошани;

-  Експертну комісію апарату райдержадміністрації по розробці переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави і яким надається гриф «Для службового користування»;

-  Експертну комісію апарату райдержадміністрації.

                           ____________________________________       

 

Додаток 1

розпорядження голови

райдержадміністрації

від «25» квітня 2014 р. № 65 - рк

 

 

 

ПЕРЕЛІК

структурних підрозділів райдержадміністрації, районних

органів міністерств та інших центральних органів виконавчої

влади України, підприємств, установ та організацій, діяльність

яких координується безпосередньо головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації, з якими взаємодіє райдержадміністрація

 

 

Голова райдержадміністрації

Демихін І.П.

 

Структурні підрозділи та апарат райдержадміністрації:

Фінансове управління райдержадміністрації;

Сектор цивільного захисту райдержадміністрації;

Сектор з питань мобілізаційної, режимно-секретної та оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції апарату райдержадміністрації;

Державний адміністратор.

Управління статистики у Липовецькому районі.

 

Територіальні органи міністерства та іншихцентральних

органіввиконавчої влади, районні установи, організації:

Прокуратура Липовецького району;

Липовецький РВ УМВС у Вінницькій області;

Липовецьке відділення Іллінецької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Вінницькій області;

Районне управління юстиції Вінницької області;

Липовецько-Погребищенський ОРВК;

Міжрайонне відділення державної фінансової інспекції;

Управління Державної казначейської служби України у Липовецькому районі Вінницької області.

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

Дмитрів О.В.

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації:   

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

Управління економіки райдержадміністрації;

Фінансове управління райдержадміністрації (оперативне управління);

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації;

Сектор цивільного захисту(оперативне управління);

Центр надання адміністративних послуг при райдержадміністрації.

     

Територіальні органи міністерств

та інших центральнихорганів виконавчої влади:

Відділ Держземагенства у Липовецькому районі;

Управління державної ветеринарної медицини;

Липовецька регіональна інспекція держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області;

Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції;

Інспекція державного технічного нагляду;

Державна насіннєва інспекція;

Липовецьке відділення Іллінецької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Вінницькій області(оперативне управління);

Міжрайонне відділення державної фінансової інспекції (оперативне управління);

Управління Державної казначейської служби України у Липовецькому районі Вінницької області;

 

Районні установи, організації:

«Липовецький райавтодор» Вінницької філії;

ВАТ «Акціонерна компанія Вінницяобленерго» «Липовецькі електричні мережі»;

Липовецьке управління газового господарства;

Липовецький цех телекомунікаційних послуг № 10 Вінницької філії ПАТ «Укртелеком»;

Центр поштового зв’язку № 3 УДППЗ «Укрпошта»;

Липовецький ВП ВКГ «Вінницяводоканал»;

КП «Комунсервіс» Липовецької міської ради;

ККП смтТурбів;

Липовецька райспоживспілка.

 

 

Заступник голови райдержадміністрації

Фурманюк О.В.

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації:

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

Служба у справах дітей райдержадміністрації;

Відділ освіти райдержадміністраці;

Відділ культури та туризму райдержадміністраці;

Архівний відділ райдержадміністраці;

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністраці.

                     

Територіальні органи міністерств

та інших центральнихорганів виконавчої України:

Управління Пенсійного фонду України у Липовецькому районі;

Районний центр зайнятості населення.

 

Районні установи, організації:

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Центральна районна лікарня;

Районний КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

     

Керівник апарату райдержадміністрації                                                   Скоцький О.І.

 

Структурні підрозділи апарату райдержадміністрації:

        Організаційний відділ;

Загальний відділ;

Відділ кадрової роботи та нагород;

Відділ фінансово-господарського забезпечення;

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

Відділ ведення Державногореєстру виборців;

Юридичний сектор;

Сектор з питань мобілізаційної, режимно-секретної та оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції (оперативне управління).

 

 

 

    Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                 О. СКОЦЬКИЙ

 

 

Додаток 2

розпорядження голови

райдержадміністрації

від «25» квітня 2014 р. № 65 - рк

 

 

РОЗПОДІЛ

закріплених за першим заступником голови,

заступникомголови, керівником апарату райдержадміністрації виконкомів міської, селищної та сільських рад для проведення організаційно-координаційної роботи

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

Дмитрів О.В.

 

Виконкоми:

Богданівської сільської ради;

-  Війтовецької сільської ради;

-  Іваньківської сільської ради;

Лозуватської сільської ради;

-  Лукашівської сільської ради;

Нападівської сільської ради;

-  Попівської сільської ради;

-  Росошанської сільської ради;

- Скитецької сільської ради;

- Славнянської сільської ради;

-  Струтинської сільської ради;

- Трощанської сільської ради;

-  Щасливської сільської ради.

 

  

Заступник голови райдержадміністрації

Фурманюк О.М.

 

Виконкоми:

-  Білянської сільської ради;

-Брицької сільської ради;  

-  Вахнівської сільської ради;

-  Вербівської сільської ради.

- Зозівської сільської ради;

-  Зозівківської сільської ради;

-  Козинецької сільської ради;

-  Костянтинівської сільської ради;

-  Новоприлуцької сільської ради;

-  Приборівської сільської ради;

Сиваковецької сільської ради

-  Староприлуцької сільської ради;

-  Турбівської селищної ради.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації

Скоцький О.І.

 

Виконком:

-  Липовецької міської ради.

 

 

    Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                 О. СКОЦЬКИЙ

 

 

Додаток 3

розпорядження голови

райдержадміністрації

від «25» квітня 2014 р. № 65 - рк

 

 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

першого заступника голови, заступника голови

та керівника апарату райдержадміністрації

 

Дмитрів О.В.

 

Фурманюк О.М.

Фурманюк О.М.

Скоцький О.І.

 

Скоцький О.І.

Печолат О.В.

 

 

    Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                 О. СКОЦЬКИЙ

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   4

Kubik-Rubik Joomla! Extensions