Положення про апарат райдержадміністрації

      ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ       

 

      13  квітня  2018 року                    Липовець                      № 118 

 

 

Про затвердження Положення про апарат райдержадміністрації

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від18 квітня 2012 року                 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків  структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій»:

 

 1. Затвердити Положення про апарат райдержадміністрації, що додається.

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 16 вересня 2015 року № 260 «Про затвердження Положення про апарат райдержадміністрації».

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Скоцького О.І.

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                          О. ДМИТРІВ

                

       

 

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО

            розпорядження голови

            райдержадміністрації

            13 квітня 2018 року № 118

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат райдержадміністрації

 

 1. Апарат районної державної адміністрації (далі – Апарат) є організаційно-поєднаною сукупністю структурних підрозділів і посад, що забезпечує здійснення райдержадміністрацією повноважень, встановлених актами законодавства.

 

 1. Апарат утворюється головою райдержадміністрації, який визначає його структуру та затверджує Положення.

 

 1. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, регламентом райдержадміністрації, розпорядженнями голови облдержадміністрації і райдержадміністрації, наказами керівника Апарату та цим Положенням.

 

 1. Основними завданнями Апарату є:

 

 здійснення правового, кадрового, організаційного, інформаційно-аналітичного, методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації;

 

документування управлінської інформації та організації роботи з документами, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;

 

 перевірка виконання законодавчих та нормативно-правових актів, розпоряджень голови райдержадміністрації;

 

надання методичної і практичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

 

 1. Порядок здійснення Апаратом своїх повноважень визначається Регламентом райдержадміністрації, інструкцією з діловодства в райдержадміністрації, відповідними положеннями про відділи та сектори Апарату райдержадміністрації, посадовими інструкціями його працівників. Робота Апарату та його структурних підрозділів планується у порядку, що встановлений Регламентом райдержадміністрації.

 

 1. Апарат очолює керівник апарату, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

 

 1. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

 1. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації. За дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень та за дорученням керівника апарату проекти наказів з основної і адміністративно – господарської діяльності з кадрових та інших питань. Подає нормативно-правові акти голови райдержадміністрації на державну реєстрацію до відповідного органу юстиції та забезпечує їх оприлюднення;

 

2) перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації дотримання чинного законодавства та виконання указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації і райдержадміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації; вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу у її поліпшенні; забезпечує взаємодію керівництва райдержадміністрації з її структурними підрозділами;

 

3)  опрацьовує документи, що надходять до Апарату райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації;

 

4) аналізує спільно з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації соціально-економічний і суспільно-політичний стан в районі, розробляє та подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; готує проекти звітів про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

 

5) на основі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації готує і подає на розгляд голові райдержадміністрації проекти планів роботи та інших заходів;

 

6) здійснює організаційне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться за участю голови райдержадміністрації та його заступників;

 

7) веде облік кадрів, формує і організовує роботу  з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом в  структурних підрозділах райдержадміністрації;

 

8) організовує особистий прийом громадян і розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги.  Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

 

9) забезпечує ведення діловодства із застосуванням сучасних автоматизованих систем як звичайного, так і з грифами обмеженого доступу в Апараті. Здійснює контроль за виконанням документів в райдержадміністрації, їх зберігання та передачу до архіву району та до Державного архіву Вінницької області. Перевіряє стан цієї роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації;

 

10) здійснює оперативне доведення до виконавців розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, інших службових документів;

 

11) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади, надає їм методичну та практичну допомогу, узагальнює та поширює передові форми і методи їх роботи;

 

12) забезпечує взаємодію райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування іншими підприємствами, установами та організаціями;

 

13) аналізує накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, рішення виконавчих комітетів місцевих рад з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;

 

14) готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації щодо скасування наказів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим нормативно-правовим актам або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами;

 

15) готує проекти подань голови райдержадміністрації до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів до сільської, селищної, міської, районної рад, сільського, селищного, міського голови;

 

16) готує проекти подань голови райдержадміністрації до центральних органів виконавчої влади про відповідність займаним посадам керівників їх територіальних органів.

17) готує проекти подань голови райдержадміністрації до власників підприємств, установ, організацій чи уповноважених ними осіб про притягнення до відповідальності їх керівників в разі порушення ними чинного законодавства;

 

18) готує матеріали щодо відзначення колективів підприємств, організацій, установ, закладів, їх працівників та жителів району державними нагородами та відзнаками обласного та районного рівнів;

 

19) забезпечує впровадження в райдержадміністрації інформаційних технологій, систем і мереж, системи баз даних з метою інформатизації діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації;

 

20) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності голови райдержадміністрації та його заступників;

 

21) забезпечує дотримання законодавства з питань державної таємниці та службової інформації;

 

22) здійснює роботу щодо ведення Державного реєстру виборців, забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з даного питання;

 

23) забезпечує впровадження в Апараті райдержадміністрації системи технічного захисту інформації;

 

24) надає інформаційно – консультативну та організаційну допомогу з питань здійснення повноважень райдержадміністрації в галузі запобігання корупції, визначених чинним законодавством;

 

25) забезпечує реалізації права кожного громадянина на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Апаратом райдержадміністрації своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

 

26) приймає участь в організації перебування в районі іноземних делегацій, а також делегацій району за кордоном;

 

27)  веде статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

 

28) здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності працівників Апарату райдержадміністрації. Вирішує в установленому порядку питання соціального захисту працівників Апарату;

 

29) веде облік забезпеченості структурних підрозділів райдержадміністрації приміщеннями, транспортними засобами, відповідним обладнанням та вносить пропозиції з цих питань голові райдержадміністрації;

 

30)  організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

 

31) забезпечує якісне ведення бухгалтерського обліку і звітності, розрахунків із заробітної плати, відряджень, поштових і канцелярських видатків, виконання кошторису на утримання Апарату, проведення у визначені строки інвентаризації грошових, матеріальних та інших цінностей а Апараті;

 

32) організовує чергування відповідальних чергових в райдержадміністрації у святкові дні;

 

33) виконує за дорученням голови райдержадміністрації та керівника апарату інші функції, передбачені чинним законодавством.

 

 1. Апарат має право:

 

9.1. В процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіяти із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, виконавчими комітетами місцевих рад, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

9.2. Залучати спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, представників громадськості (за погодженням з їхніми керівниками) до здійснення перевірок з питань, що входять до їх компетенції та підготовки відповідних матеріалів.

 

9.3. Запитувати в установленому порядку інформацію, статистичні дані та інші матеріали від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної статистики.

 

9.4. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи Апарату та вирішення інших питань в апараті можуть створюватися ради і комісії.

 

 1. Керівник Апарату:

 

10.1. Організовує роботу Апарату, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Апарат завдань, визначає ступінь відповідальності працівників.

 

10.2. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Апараті та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

 

10.3. Контролює дотримання вимог Регламенту райдержадміністрації та інших документів, що регулюють організацію роботи Апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

 

10.4. Формує проекти планів роботи райдержадміністрації, її Апарату, затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату і контролює їх виконання;

 

10.5. Забезпечує своєчасну та якісну підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, планів, інших документів та матеріалів з питань, що належать до компетенції Апарату;

 

10.6. Забезпечує своєчасне доведення документів центральних і місцевих органів влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації і райдержадміністрації до виконавців.

 

10.7. Координує роботу відділів та секторів Апарату, забезпечує їх взаємодію із структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами місцевих рад з питань, віднесених до компетенції Апарату.

 

10.8. Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою та його заступниками.

 

10.9. Відповідно до повноважень затверджує положення про структурні підрозділи Апарату райдержадміністрації.

 

10.10. Відповідає за стан діловодства, організацію та забезпечення режиму секретності, правил роботи з таємними документами, за стан обліку та звітності в Апараті райдержадміністрації.

 

10.11. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

10.12. Видає накази з питань, які належать до його компетенції, що є обов’язковим для виконання працівниками Апарату, несе персональну відповідальність за правомірність прийнятих рішень, організовує і контролює їх виконання.

 

10.13. Здійснює контроль за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання Апарату, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання.

10.14. Укладає договори від імені райдержадміністрації з питань правового, організаційного, матеріально – технічного та іншого забезпечення діяльності Апарату.

 

10.15. Контролює в межах своєї компетенції дотримання керівниками структурних підрозділів та працівниками Апарату вимог законі України «»Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції».

 

10.16. Організовує виконання заходів із мобілізаційної підготовки на території району у разі введення особливого періоду.

 

10.17. Координує роботу щодо організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.

 

10.18. Забезпечує додержання вимог чинного законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки в Апараті.

 

10.19. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

 

 1. У разі відсутності керівника апарату його обов’язки виконує начальник відділу організаційної роботи і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

 1. Відділи та сектори Апарату здійснюють свої повноваження на підставі відповідних положень, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

 

 1. Керівники та інші працівники структурних підрозділів Апарату призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату райдержадміністрації у порядку, встановленому законом та положенням про ці підрозділи.

 

 1. Працівники апарату зобов’язані дотримуватись етики поведінки державного службовця, правил внутрішнього службового розпорядку, сумлінно та вчасно виконувати свої посадові обов’язки.

___________________________

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   59

Kubik-Rubik Joomla! Extensions