Регламент районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від  08  лютого  2019 року №42

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

районної  державної адміністрації

 

Загальні положення

 

 1. Регламент районної державної адміністрації (далі – Регламент), розроблений на основі чинного законодавства, регулює організаційно-процедурні питання діяльності районної державної  адміністрації (далі – райдержадміністрація), зокрема визначає організацію роботи апарату райдержадміністрації і механізми його  взаємодії із структурними підрозділами, регулює порядок  правового, організаційного, кадрового, методичного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації, встановлює режим її роботи.

 

 1. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, здійснюється головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами, службами і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.

 

 1. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до інформації з обмеженим доступом.

 

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення її діяльності здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

 1. Розподіл обов’язків між першим заступником, заступником голови (далі – заступники голови) проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься та координуватиметься відповідною посадовою особою;

територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  координацію діяльності яких здійснює посадова особа та забезпечує сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань відповідно до чинного законодавства;

підприємств, установ, організацій щодо яких посадова особа забезпечує відповідно до законодавства реалізацію державної політики;

виконкомів  рад щодо спрямування та контролю їх діяльності з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

Голова райдержадміністрації визначає також порядок заміщення голови райдержадміністрації, його заступників у разі їх відсутності.

 

 1. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також керівником юридичної служби (далі - юридичний сектор) і затверджуються розпорядженням голови райдерж-адміністрації.

Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також з юридичним сектором апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдерж-адміністрації.

Положення про апарат райдержадміністрації розробляється  юридичним сектором апарату райдержадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджуються розпорядженням голови райдерж-адміністрації.

 

Планування роботи райдержадміністрації

 

 1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови.

 

 1. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

 

 1. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом організаційної роботи і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1. Пропозиції до плану роботи райдержадміністрації, погоджені із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації подаються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату рай держадміністрації не пізніше, ніж за місяць до початку року (кварталу).

У разі потреби такі пропозиції можуть надаватися безпосередньо заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, а також територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

 1. Сформований відділом організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації та погоджений у встановленому порядку проект плану роботи райдержадміністрації вноситься на розгляд голові райдержадміністрації та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, і не пізніше ніж у триденний строк після його затвердження доводиться електронною поштою до виконавців відділом організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

 1. Організацію контролю за виконанням планів роботи райдержадміністрації здійснюють заступники голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. Загальний контроль щодо виконання планів роботи забезпечує керівник апарату райдержадміністрації, а аналіз їх виконання проводить відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

 1. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм, здійснення інших, визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень, та забезпечення реалізації державної політики.

 

До плану роботи райдержадміністрації включаються:

 

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів з соціально-економічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдерждержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься у порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участі.

Плани роботи повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації за рік, квартал, місяць, відповідно, із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації.

Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, повинні передбачати проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

 

 1. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдерж-адміністрації. Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

 

 1. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації за 3 дні до початку кварталу (місяця). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлюється керівником апарату райдерж-адміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів райдерж-адміністрації та її апарату здійснюється  з  урахуванням положень пункту 12 цього Регламенту.

Додаткові (позапланові) питання включаються до планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату і виключаються з них за рішенням заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

 

 1. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату здійснюється заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Узагальнення інформації про виконання плану роботи райдерж-адміністрації за попередній квартал, рік здійснюється відділом організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації на підставі інформацій, наданих не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, роком структурними підрозділами апарату та райдержадміністрації після погодження із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Голові райдержадміністрації подається узагальнена інформація про виконання плану роботи за попередній квартал, рік до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, роком.

 

 1. Підготовка проекту щорічного звіту голови райдержадміністрації, передбаченого статтями 30 і 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться відділом організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, погоджених із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією, її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її

офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

 1. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту та положення про апарат райдержадміністрації, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

 1. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до

них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдерж-адміністрації;

здійснює опрацювання та розробку проектів розпоряджень та наказів;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації;

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу у розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з питань, що належать до повноважень райдержадміністрації та її апарату, які розглядаються головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації;

організовує та проводить відповідно до законодавства внутрішній аудит в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації,  а також підприємствах, установах та організаціях, які належать до сфери управління райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи, належного протипожежного стану та дотримання правил охорони праці в службових приміщеннях райдержадміністрації адміністративного будинку (вул. Героїв Майдану,4);

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях адміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

здійснює єдиний порядок документування управлінської інформації та роботу з документами незалежно від форми їх створення, моніторинг стану виконання управлінських рішень та контроль за відповідністю їх виконання поставленому завданню;

здійснює підготовку та оформлення документів і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України, заохочує відзнаками районного  рівня працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району;          

організовує особистий прийом громадян та розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених в них питань, аналізує та узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує прозорість та відкритість діяльності райдержадміністрації, а також забезпечує реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією завдань, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні;

виконує відповідно до Регламенту та положення про апарат інші функції.

 

 1. Апарат райдержадміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов'язки виконує  керівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови держадміністрації.

 

 1. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, обласною державною адміністрацією, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами райдержадміністрації, також з виконавчими органами влади.

 

Організація роботи з персоналом

 

 1. Робота з персоналом в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питань щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

 

 1. Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює головний спеціаліст з питань управління персоналом.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

 1. Прийняття на державну службу в райдержадміністрацію та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

 1. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

 1. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

 

 1. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір персоналу, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців апарату, керівників, заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації несе головний спеціаліст з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації.
 2. Облік робочого часу працівників апарату райдержадміністрації здійснюється у структурних підрозділах апарату, визначеними для цього особами, за табелями встановленої форми, що подаються головному спеціалісту з питань управління персоналом для узагальнення і передачі до відділу фінансового забезпечення апарату райдержадміністрації для нарахування заробітної плати.

 

 1. Щорічні відпустки працівникам апарату райдержадміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіками відпусток та попередньо погоджуються з профспілковим комітетом.

 

 1. Відпустка голові, заступникам голови райдержадміністрації надається розпорядженням голови райдержадміністрації.

Відпустка керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам апарату райдержадміністрації надається наказом керівника апарату, а у разі його відсутності керівником структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови держадміністрації.

 

 1. Керівники самостійних структурних підрозділів райдерж-адміністрації за погодженням з головою райдержадміністрації видають наказ про своє відбуття у відпустку, копія якого надається головному спеціалісту з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації. Голова райдержадміністрацій, за погодженням з головою облдержадміністрації, на підставі листа-погодження, видає розпорядження про своє відбуття у відпустку.

 

Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням

 

 1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55.

 

Організація роботи з документами, що містять обмежений доступ, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 1. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

 

 1. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдерж-адміністрації, райдержадміністрації розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію, звернень громадян.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджен-нями та дорученнями голови облдержадміністрації, райдержадміністрації  а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється головним спеціалістом з питань контролю загального відділу апарату райдержадміністрації, за розглядом звернень громадян, запитів на інформацію головним спеціалістом з питань звернень громадян юридичного сектору апарату  райдержадміністрації, а інших документів, у тому числі вихідних – загальним відділом апарату райдержадміністрації.

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдерж-адміністрації, до компетенції яких входить вирішення поставлених у документах завдань.

 

 1. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, листів центральних органів виконавчої влади розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються контрольні строки виконання завдань.

 

 1. Контроль за виконанням актів законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу й узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

 

 1. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови облдержадміністрації, райдержадміністрації або планом контролю.

 

 1. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдерж-адміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 

 1. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається, відповідно, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдерж-адміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту виконавця або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови, заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків) або керівника апарату райдержадміністрації.

 

 1. Організація діловодства в апараті райдержадміністрації забезпечується загальним відділом апарату райдержадміністрації та ведеться згідно з номенклатурою справ, яка щорічно до кінця поточного року переглядається та уточнюється.

Облік, ознайомлення, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію та мають гриф «Для службового користування» здійснюється загальним відділом  апарату райдержадміністрації.              

 

Робота з таємними документами ведеться головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації у визначеному відповідним законодавством порядку.         

 

 1. Документи, що надсилаються Президенту України, Верховній Раді України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, народним депутатам України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, обласній Раді, депутатам обласної Ради підписуються виключно головою райдержадміністрації або посадовою особою, яка виконує його обов'язки згідно з розподілом обов'язків.

Документи, що надсилаються установам вищого рівня, територіальним органам та доручень підприємствам, установам, організаціям області             та району  підписуються керівництвом райдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

 1. Не допускається підписання керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації проектів документів із зверненнями безпосередньо до Верховної Ради України, Президента України, Адміністрації Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністрів, оминаючи райдержадміністрацію, якщо інше не передбачено законодавством.

 

 1. Проекти договорів та угод, що надійшли від підприємств, установ та організацій підлягають опрацюванню заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату (в обов’язковому порядку юридичним сектором апарату райдержадміністрації).

Підписані керівництвом райдержадміністрації договори та угоди реєструються і обліковуються у спеціальному журналі, який зшивається, пронумеровується та зберігається у юридичному секторі  апарату райдержадміністрації.

       

 1. Діяльність райдержадміністрації щодо реалізації нагородної політики здійснюється відповідно до Закону України «Про державні нагороди в Україні» та інших нормативно-правових актів з цього питання.

Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України,  відзнаками обласного, районного рівня працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району.            

 

 1. Відзначення урочистих подій та професійних свят проводиться за участю голови райдержадміністрації або його заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій, підприємств згідно з календарем державних і професійних свят та планом роботи райдержадміністрації.

 

 1. Райдержадміністрація має гербову печатку встановленого зразка.

 

 1. Відповідальними за зберігання та законність використання гербової печатки є голова райдержадміністрації, а за його дорученням – керівник апарату райдержадміністрації. На час відсутності керівника апарату райдержадміністрації гербова печатка передається начальнику відділу – головному бухгалтеру відділу фінансового забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

 

 1. Гербовою печаткою райдержадміністрації засвідчуються підписи голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації.

 

 1. В структурних підрозділах апарату райдержадміністрації використовуються відповідні печатки для документів, пакетів і штампи.

                   

Організація розгляду звернень громадян та проведення

особистого прийому громадян

 

 1. Реалізація громадянами України конституційного права на звернення в райдержадміністрацію здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів.

Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на головного спеціаліста з питань звернень громадян  юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

 

 1. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадмі-ністрації, його заступник, керівники структурних підрозділів райдерж-адміністрації згідно з графіком та положенням про прийом громадян, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдерж-адміністрації.

 

 1. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником (згідно з розподілом обов’язків), які дають доручення керівникам відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій та відомств щодо вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань відповідно до чинного законодавства.

Результати розгляду звернень керівниками структурних  підрозділів райдержадміністрації та її апарату, установ, організацій та відомств доповідаються керівництву райдержадміністрації і на їх підставі  інформується обласна державна адміністрація та  інші центральні органи влади, якщо звернення взяті ними на контроль.

Якщо питання, порушені в одержаному райдержадміністрацією зверненні, не входять до її повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається головним спеціалістом з питань звернень громадян юридичного сектору апарату райдержадміністрації за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення райдержадміністрацією чи її посадовою особою, головний спеціаліст з питань звернень громадян юридичного сектору апарату райдержадміністрації  в той же термін повертає його громадянину з відповідними роз’ясненнями.

 

 1. Юридичний сектор апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань, про що інформує керівництво райдержадміністрації. Також сектор забезпечує комплекс заходів з виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України щодо роботи із зверненнями громадян.

 

 1. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація

 

 1. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадмі-ністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації, здійснюється головним спеціалістом з питань звернень громадян юридичного сектору  апарату райдержадміністрації.

 

 1. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, здійснюється за такими напрямами:

збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законо-давством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

організація прийому запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів райдержадміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

 

 1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація та Положення про систему обліку публічної інформації, затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 

Організація правового забезпечення

діяльності райдержадміністрації

 

 1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

Юридичний сектор апарату  райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

 

 1. У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України та розпоряджен-нями голови облдержадміністрації, райдержадміністрації.

 

 1. Основними завданнями юридичного сектору є:

 

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, а  також посадовими особами райдерж-адміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

 1. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень її колегії та інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та юридичним службам  структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах  та інших держав-них органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдерж-адміністрації відповідно до цього регламенту та положення про юридичний сектор.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

 

 1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії з визначенням їх завдань, функцій та персонального складу.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформлюються протоколами.

 

 1. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності розпорядженням голови райдержадміністрації утворюється колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

 

 1. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів і проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, а позачергові – у міру потреби.

 

 1. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформлюється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання   відповідного розпорядження. В окремих випадках за підсумками засідання колегії можуть також видаватися доручення голови і протокольне рішення.

 

 1. Організаційне та технічне забезпечення, у тому числі стенографування (технічний запис) засідань колегії здійснює апарат райдержадміністрації.

 

 1. У своїй роботі колегія керується Положенням про колегію районної державної адміністрації, прийнятим відповідно до Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року №1569 та цим Регламентом.

 

 1. Засідання діючих при райдержадміністрації дорадчих органів (комісій, рад, робочих груп тощо) проводяться по мірі необхідності. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до Інструкції з діловодства в райдержадміністрації.

 

Порядок підготовки та проведення нарад та інших заходів

 

 1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять відповідно до плану роботи райдержадміністрації наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації. На наради запрошуються посадові особи за окремим списком.

За підсумками оперативних нарад, у разі потреби, працівниками апарату райдержадміністрації оформлюються протоколи та відповідні доручення.

 

 1. План проведення нарад затверджує відповідна посадова особа. Пропозиції про строки, час, місце та інші питання, пов’язані з організацією підготовки і проведення нарад, семінарів та інших заходів, погоджуються із керівником апарату райдержадміністрації.

Організація проведення нарад за участі голови райдержадміністрації,  заступників та керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

Підготовку нарад з галузевих питань за участю заступників голови райдержадміністрації здійснюють працівники апарату райдержадміністрації та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

 1. Порядок денний, дата, час та список учасників наради визначаються головою або відповідними заступниками голови райдержадміністрації. Пропозиції щодо дати, часу і місця проведення наради в приміщенні райдержадміністрації погоджуються із керівником апарату райдержадмі-ністрації.

 

 1. Повідомлення про запрошення на районні заходи, які проводяться головою райдержадміністрації, і реєстрація прибуття на них керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, керівників структурних підрозділів апарату та райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районних установ і організацій здійснюється  відділом організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації; під головуванням заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків) – працівниками апарату райдержадміністрації; інших категорій учасників заходів – відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації.

 

 1. Підготовка приміщень райдержадміністрації до нарад, їх технічне забезпечення здійснюється апаратом райдержадміністрації спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку і проведення заходів.

 

 1. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

 

 1. Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. Оформлення протоколів нарад під головуванням голови райдержадміністрації здійснюється загальним відділом апарату, інших нарад – структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.

Протокол наради підписується головуючим.

За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

 

 1. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови райдержадміністрації та його заступників, здійснюється її апаратом, а в окремих випадках – структурними підрозділами райдержадміністрації, які подають посадовій особі, що проводила нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

 

 1. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, або посадова особа, уповноважена головою райдержадміністрації.

 

 1. Підготовка проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій тощо покладається на заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату і ведеться згідно з планами підготовки заходів, які затверджуються головою райдержадміністрації.

 

Порядок внесення та розгляду проектів

розпоряджень голови райдержадміністрації

 

 1. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

 

 1. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують відповідні структурні підрозділи райдержадмі-ністрації та її апарату, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

 1. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

 

 1. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами чи установами, які головний розробник проекту визначає самостійно, виходячи із змісту його основних положень.

 

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект головним розробником надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

 

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

 

Керівники заінтересованих структурних підрозділів райдерж-адміністрації, її апарату та інших органів за зверненням головного розробника проекту розпорядження у визначений ним термін забезпечують його опрацювання та погодження.

 

Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада (у разі потреби), ініціал і прізвище особи, яка візує проект  розпорядження, а також дата візування.

 

Проекти розпоряджень, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний термін після їх подання головним розробником.

 

Якщо заінтересовані керівники структурних підрозділів райдерж-адміністрації чи її апарату, інших органів не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником термін такий проект розпорядження вважається погодженим без зауважень.

 

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації та її  апарату, інші органи, керівники яких:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

 

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника проекту.

 

 1. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, та її апарату, інших органів щодо проекту розпорядження оформлюються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації та її апарату,  іншого органу, що є головним розробником.

 

 1. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

 

 1. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

 1. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

 1. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій коротко наводяться основні результати аналізу стану справ та причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у  проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити  перелік виконавців і терміни виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування  райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

 

 1. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

 

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення Державної регуляторної служби України про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 

 1. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником і його юридичною службою та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 81-84 цього регламенту.

За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження та редагування його тексту  здійснюється у відповідних структурних підрозділах апарату райдерж-адміністрації.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдерж-адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

 

 

 1. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному секторі апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдерж-адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний термін супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний сектор  опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної  техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор  готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор  готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 

 1. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

 1. Головний розробник не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою видання через відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечує оприлюднення проекту розпорядження нормативного характеру на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

 1. Проект розпорядження візується головним розробником, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, у тому числі, в обов’язковому порядку завідувачем юридичного сектору апарату райдержадміністрації, заступниками голови (згідно з розподілом обов’язків), керівником апарату. Завізований проект розпорядження головним розробником передається голові райдержадміністрації через відповідного заступника.

Нормативно-правові акти райдержадміністрації візуються юридичним сектором  апарату райдержадміністрації на кожній сторінці.

Забороняється надавати на підпис голові райдержадміністрації проект розпорядження, який не пройшов опрацювання та візування в порядку, визначеному цим Регламентом.

 

 1. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з дня їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній термін набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у Вінницькій області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28  грудня  1992  року № 731.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з дня їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються  прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є їх невід’ємною частиною, підписуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, який є головним розробником проекту розпорядження.

У випадку розробки проекту розпорядження територіальним органом міністерства, іншим центральним органом виконавчої влади  додатки до розпоряджень підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

У разі затвердження додатків розпорядженням голови райдержадмі-ністрації підпис керівника апарату райдержадміністрації не ставиться.

Копії розпоряджень засвідчуються загальним відділом  апарату райдержадміністрації чи головним спеціалістом  з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації і надсилаються заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам у електронній формі. У разі необхідності надсилання копії розпорядження установі, яка не є учасником системи електронного документообігу райдержадміністрації, їй надсилається копія у паперовій формі.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного та індивідуального характеру (крім внутрішньоорганізаційних) оприлюдню-ються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог  Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

 

 1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

 1. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

верстви та групи населення, які  повинні взяти участь в обговоренні;

результати, яких необхідно досягти;

заходи, які  передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбачений статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

Головний розробник невідкладно, але не пізніше чотирьох робочих днів з дня прийняття рішення про публічне громадське обговорення, через відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечує оприлюднення проекту розпорядження на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

 1. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника до голови райдержадміністрації щодо продовження  строку внесення цього проекту на його розгляд.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами

державної влади та органами місцевого самоврядування

 

 1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

 1. Координація взаємовідносин райдержадміністрації із Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування здійснюється керівництвом райдержадміністрації.

 

 1. Відповідальність за координацію взаємовідносин апарату райдержадміністрації із Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування покладається на керівника апарату райдержадміністрації.

 

 1. Взаємовідносини райдержадміністрації з районною радою та іншими органами місцевого самоврядування здійснюється з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом сприяння реалізації їх повноважень.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

 1. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

 1. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держаудитслужби у разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 

 1. З метою реалізації головою райдержадміністрації повноважень щодо здійснення контролю за дотриманням місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування законності при виданні розпорядчих документів, надсилають до юридичного сектору апарату райдержадмі-ністрації копії наказів начальників структурних підрозділів  райдержадміністрації та рішень виконкомів з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади. Правову експертизу зазначених документів проводить юридичний сектор апарату райдержадміністрації і в разі виявлення їх невідповідності Конституції України або законам України  готує і вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо приведення у відповідність із чинним законодавством або скасування наказів начальників структурних підрозділів райдержадміністрацій чи оскарження у судовому порядку рішень виконкомів.

 

 1. З метою забезпечення прозорості у роботі райдержадміністрації, об’єктивної оцінки реальної ситуації в районі, прийняття райдерж-адміністрацією ефективних управлінських рішень здійснюється оперативне інформування органів виконавчої влади, населення про події у різних сферах життя району.

 

 1. Облік розпорядчих документів місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, прийнятих з порушенням законодавства, скасованих та визнаних незаконними в судовому порядку здійснює юридичний сектором апарату райдержадміністрації.

 

 1. Розпорядження голови райдержадміністрації про скасування наказів начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, прийнятих з порушенням законодавства та рішення судів про визнання незаконними  актів органів місцевого самоврядування доводяться до відома відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у встановленому порядку, а в разі потреби – до населення через місцеві засоби масової інформації.

 

 1. Копії наказів начальників структурних підрозділів райдержадміністрацій надсилаються до райдержадміністрації в електронному вигляді до 10-го числа наступного місяця з дня їх прийняття, юридичному сектору апарату райдержадміністрації. Зазначені документи зберігаються в юридичному секторі апарату райдержадміністрації для подальшого аналізу і використання в роботі, а після закінчення календарного року передаються у встановленому порядку до архівного підрозділу апарату райдержадміністрації, де зберігаються протягом одного року. 

 

Порядок користування службовим приміщенням та

режим роботи апарату райдержадміністрації

 

 1. Апарат райдержадміністрації працює з понеділка по п’ятницю з 08 до 17 го­дини, перерва на обід – з 12 до 13 години. Вихідні – субота, неділя. Час початку робочого дня може змінюватися відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.
 2. Чергування в приміщенні райдержадміністрації здійснюється цілодобово спеціально визначеними відповідальними особами.

У разі потреби за розпорядженням голови райдержадміністрації або наказу керівника апарату райдержадміністрації до чергування можуть залучатися працівники апарату райдержадміністрації.

 1. Вхід до будинку райдержадміністрації здійснюється згідно з затвердженими правилами.
 2. Окремі робочі кімнати структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, в яких зберігаються документи з питань основної діяльності райдержадміністрації, грошові та значні матеріальні цінності, на неробочий час здаються під охорону. Робота у цих кімнатах у позаробочий час може проводитись з дозволу керівника структурного підрозділу або керівництва райдержадміністрації.

 

 1. Винесення майна з приміщень, які перебувають у користуванні райдержадміністрації, перенесення його з однієї кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника відділу – головного бухгалтера відділу фінансового забезпечення апарату райдержадміністрації або матеріально-відповідальної особи за таке майно.

Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівника­ми, які в них працюють. Працівники апарату несуть відповідальність за збере­ження і правильність користування майном, при звільненні з роботи здають йо­го матеріально-відповідальній особі або начальнику відділу – головному  бухгалтеру  відділу  фінансового забезпечення  апарату райдержадміністрації

_____________________

                    Додаток 1

                    до Регламенту

райдержадміністрації

 

 

Д О В І Д К А

про погодження проекту розпорядження

_____________________________________________

                                                                      (назва)

Проект розпорядження розроблено ____________________________________

                                                                                     (найменування структурного

__________________________________________________________________

                          підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

__________________________________________________________________

                                                  (підстава для розроблення)

     та погоджено:

     без зауважень

 

     ___________________________             ____________________________

                            (посада)                                                       (ініціали та прізвище)

 

     із зауваженнями (пропозиціями),

     які враховано

 

     ___________________________             ____________________________

                            (посада)                                                       (ініціали та прізвище)

 

     із зауваженнями (пропозиціями),

     які враховано частково

 

     ___________________________             ____________________________

                            (посада)                                                       (ініціали та прізвище)

 

     із зауваженнями (пропозиціями),

     які не враховано

 

     ___________________________             ____________________________

                            (посада)                                                       (ініціали та прізвище)

 

     Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, інші   органи,   які   відповідно   до   пункту   ____  Регламенту районної державної адміністрації,  затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від ___________________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

__________________________    ___________     _________________________

(найменування посади керівника              (підпис)                       (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 _____  ____________  20___ р.

             Додаток 2

            до Регламенту

 райдержадміністрації

 

 

 

П Р О Т О К О Л

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження  ________________________________________

                                                                                                 (назва)

 

 

 1. Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини

проекту розпорядження,   

до якої висловлено  

зауваження

(пропозиції)       

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав  

зауваження      

(пропозиції) та їх зміст                                     

Спосіб врахування  

 

 

 1. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної

частини проекту

розпорядження

Найменування структурного 

підрозділу, іншого органу,    що висловив зауваження      

(пропозиції) та їх зміст         

Обґрунтування причин

відхилення зауважень  

(пропозицій) головним  розробником

 

 

 

 

 

__________________________    ___________     _________________________

(найменування посади керівника              (підпис)                       (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

  

                                            

_____  ____________  20___ р.

                 Додаток 3

                до Регламенту

                райдержадміністрації

 

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А

 

до проекту розпорядження  __________________________________________

                                                                                                 (назва)

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання  якої  спрямовується  розпорядження  і причини її виникнення,  наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

 1. Мета і шляхи її досягнення

 

         Розкривається мета,  якої  планується  досягти  в  результаті прийняття розпорядження,  та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

 1. Правові аспекти

 

         Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових  актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

 

         Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими,  що втратили   чинність,   а   також   завдання  з  розроблення  нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних  чи розробленні нових розпоряджень.

 

         У разі   коли   проект   розпорядження   стосується  прав  та обов’язків громадян, про це зазначається окремо.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

 

         Наводяться фінансово-економічне обґрунтування  проекту розпорядження,  розрахунок  необхідних  матеріальних  і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не  потребує  додаткових  матеріальних  та  інших  витрат,  про це зазначається окремо.

 

         Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 1. Позиція заінтересованих органів

 

         Зазначається, чи  стосується  проект  розпорядження інтересів інших органів та стисло викладається їх позиція.

 

         Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу,  проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

 1. Регіональний аспект

 

         Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту  потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її  відображення  в проекті.

 

 1. Громадське обговорення

 

         Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані  шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

 

         Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

 1. Прогноз результатів

 

         Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності  можуть  додаватися  до пояснювальної записки.

__________________________    ___________     _________________________

(найменування посади керівника              (підпис)                       (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

  

 ____  ____________  20___ р.

      Додаток 4

                                                                                  до Регламенту

                                                                                  райдержадміністрації

 

 

 

П О Р І В Н Я Л Ь Н А   Т А Б Л И Ц Я

 

 

до проекту розпорядження  ________________________________________

                                                                                                 (назва)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|       Зміст положення              |   Зміст відповідного положення   |

|     чинного розпорядження    |      проекту розпорядження           |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

__________________________    ___________     _________________________

(найменування посади керівника              (підпис)                       (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

  

                                            

_____  ____________  20___ р.

     Додаток 5

     до Регламенту

     райдержадміністрації

 

 

                                                    __________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

 

         Відповідно до Регламенту райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням  її  голови  від  ______________  №  _______,

повертаємо проект розпорядження ____________________________________

                                                                                                        (назва)

 

для приведення його у відповідність з вимогами пункту _________________ зазначеного Регламенту.

 

 

Додаток: на _____ арк.

 

 

_______________________  ______________   ___________________________

(керівник                                                   (підпис)                              (ініціали та прізвище)

апарату облдержадміністрації)

 

 

 

_____  _____________  20   ___ р.

 

    Додаток 6

    до Регламенту

    райдержадміністрації  

 

В И С Н О В О К

 

юридичного сектору апарату райдержадміністрації

 

до проекту розпорядження ___________________________________________

                                                                                              (назва)

 

Проект розпорядження розроблено ____________________________________

                                                                                     (найменування структурного

 

__________________________________________________________________

підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

 1. За результатами    проведеної    експертизи    виявлені невідповідності:

 

     1) ______________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

 

 __________________________________________________________________

             розпорядженням голови облдержадміністрації)

 

     2) ______________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються

 

__________________________________________________________________

недоліки, зокрема логічні та змістові)

 

 1. Узагальнений висновок _________________________________________

                                                                     (наводиться узагальнений висновок та

__________________________________________________________________

пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність

 

__________________________________________________________________

прийняття та обґрунтованість проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

     Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

________________________  ______________   __________________________

(найменування посади                            (підпис)                            (ім’я та прізвище)

працівника юридичного

          сектору)

________________________  ______________   __________________________

(завідувач  юридичного                           (підпис)                          (ім’я та прізвище)

сектору)

 

______  ____________  20   ___ р.

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Вересень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   5

Kubik-Rubik Joomla! Extensions